คืนรถไฟแนนซ์ ไม่ค้างค่างวด

แก้ไขล่าสุด วันที่ 16th August, 2023 at 07:45 pm

สัญญาเช่าซื้อรถยนต์เป็นสัญญาประเภทหนึ่งซึ่งผู้ให้เช่าซื้อ (บริษัทไฟแนนซ์) ตกลงให้เช่าซื้อรถยนต์แก่ผู้เช่าซื้อ (ผู้ซื้อ) โดยผู้เช่าซื้อชำระค่าเช่าซื้อเป็นงวดๆ จนกระทั่งครบกำหนดสัญญา และผู้เช่าซื้อมีสิทธิที่จะไถ่ถอนรถยนต์คืนได้เมื่อครบกำหนดสัญญา

หากผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระค่างวดเช่าซื้อ ถือว่าผู้เช่าซื้อผิดสัญญาเช่าซื้อ บริษัทไฟแนนซ์มีสิทธิยึดรถคืนได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า แต่หากผู้เช่าซื้อชำระค่างวดเช่าซื้อครบถ้วนแล้ว แต่ต้องการคืนรถก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้เช่าซื้อจะต้องชำระค่าส่วนต่างระหว่างราคาที่ตกลงซื้อกับราคาประเมินของรถยนต์ ณ วันที่คืนรถ

ค่าส่วนต่างคำนวณจากราคาซื้อที่ตกลงกัน ลบด้วยราคาประเมินของรถยนต์ ณ วันที่คืนรถ หากราคาประเมินของรถยนต์ ณ วันที่คืนรถสูงกว่าราคาซื้อที่ตกลงกัน ผู้เช่าซื้อไม่ต้องชำระค่าส่วนต่างใดๆ หากราคาประเมินของรถยนต์ ณ วันที่คืนรถต่ำกว่าราคาซื้อที่ตกลงกัน ผู้เช่าซื้อจะต้องชำระค่าส่วนต่างในส่วนที่ขาด

บริษัทไฟแนนซ์มีสิทธิเรียกค่าส่วนต่างจากผู้เช่าซื้อได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ผู้เช่าซื้อคืนรถ บริษัทไฟแนนซ์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระค่างวดเช่าซื้อร้อยละ 15 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระค่างวดเช่าซื้อจนกว่าจะชำระค่างวดเช่าซื้อครบถ้วนและชำระค่าส่วนต่างทั้งหมด

หากผู้เช่าซื้อไม่ชำระค่าส่วนต่าง บริษัทไฟแนนซ์มีสิทธิฟ้องร้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกชำระหนี้ได้

ต่อไปนี้เป็นข้อกฎหมายที่อ้างอิงเกี่ยวกับสัญญาเช่าซื้อรถยนต์

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 571-582
  • พระราชบัญญัติการเช่าซื้อ พ.ศ. 2535
Share on: