ค้างค่างวดรถยนต์กี่เดือน ถึงโดนไฟแนนซ์ยึดรถ

ตามกฎหมายว่าด้วยการให้สินเชื่อและการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ พ.ศ. 2559 กำหนดให้สถาบันการเงินมีสิทธิ์ยึดรถได้หากผู้กู้ค้างชำระค่างวดติดต่อกันเกิน 3 เดือน หรือ 90 วันขึ้นไป จากนั้นทางสถาบันการเงินจะดำเนินการทวงถามหนี้เพิ่มเติมอีก 30 วัน สรุปแล้วผู้กู้จะมีระยะเวลาเคลียร์หนี้ทั้งหมด 4 เดือน หากพ้นจากนั้นสถาบันการเงินมีสิทธิ์ยึดรถได้ตามกฎหมายทันที

อย่างไรก็ตาม สถาบันการเงินบางแห่งอาจกำหนดระยะเวลาในการยึดรถไว้น้อยกว่า 3 เดือน เช่น 2 เดือน หรือ 1 เดือน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงิน ดังนั้น ผู้กู้ควรตรวจสอบเงื่อนไขในสัญญากู้ยืมเงินให้ชัดเจนก่อนทำการกู้ยืม

หากผู้กู้ถูกยึดรถไปแล้ว จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการยึดรถ ค่าขนย้ายรถ ค่าจัดจำหน่ายรถ และค่าขาดทุนจากการขายทอดตลาดรถ ซึ่งค่าธรรมเนียมเหล่านี้อาจสูงถึงหลักแสนบาท ดังนั้น ผู้กู้ควรรีบชำระค่างวดรถให้ตรงเวลา เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกยึดรถและเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

นอกจากนี้ การถูกยึดรถยังส่งผลเสียต่อประวัติเครดิตของผู้กู้อีกด้วย ซึ่งอาจทำให้ผู้กู้กู้เงินจากสถาบันการเงินอื่นได้ยากขึ้นในอนาคต

หากผู้กู้ไม่สามารถชำระค่างวดรถได้ แนะนำให้ติดต่อสถาบันการเงินเพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ หรือขอผ่อนชำระค่างวดในจำนวนที่ลดลง เพื่อให้สามารถชำระหนี้ได้ทันโดยไม่ถูกยึดรถ

Share on: