ค้ำประกันซื้อรถยนต์ เกิน10ปีแล้ว โดนทวงหนี้ส่วนต่าง

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 กำหนดให้หนี้เช่าซื้อมีอายุความ 10 ปี ในกรณีนี้ สัญญาเช่าซื้อมีอายุเกิน 10 ปีแล้ว หนี้ส่วนต่างจึงมีอายุความขาด กล่าวคือ เจ้าหนี้ไม่สามารถฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ส่วนต่างได้

อย่างไรก็ตาม การที่เจ้าหนี้มาทวงหนี้ส่วนต่าง อาจเป็นเพราะเข้าใจผิดว่าหนี้ยังมีอายุความอยู่ หรืออาจต้องการเจรจาต่อรองเพื่อขอชำระหนี้บางส่วนก็ได้

หากต้องการยืนยันสถานะของหนี้ส่วนต่าง แนะนำให้ติดต่อเจ้าหนี้เพื่อขอดูหลักฐานการชำระหนี้ เช่น ใบเสร็จรับเงิน สำเนาสัญญาเช่าซื้อ เป็นต้น หากหลักฐานการชำระหนี้แสดงว่าหนี้ส่วนต่างได้ชำระครบแล้ว ก็สามารถแจ้งเจ้าหนี้ให้ทราบได้

ในกรณีที่เจ้าหนี้ยังคงยืนยันว่าหนี้ส่วนต่างยังค้างชำระอยู่ แนะนำให้ปรึกษาทนายความเพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีข้อควรระวังในการค้ำประกันซื้อรถยนต์ให้กับผู้อื่น ดังนี้

  • ควรศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขในการเช่าซื้อให้ดีก่อนตัดสินใจค้ำประกัน
  • ควรมีหนังสือค้ำประกันที่ระบุรายละเอียดของสัญญาเช่าซื้ออย่างชัดเจน
  • ควรติดตามการชำระหนี้ของผู้เช่าซื้ออย่างสม่ำเสมอ
  • หากผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระหนี้ ควรแจ้งเจ้าหนี้ให้ทราบทันที

โดยสรุปแล้ว ในกรณีนี้ หนี้ส่วนต่างมีอายุความขาดแล้ว เจ้าหนี้ไม่สามารถฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ส่วนต่างได้ อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ติดต่อเจ้าหนี้เพื่อยืนยันสถานะของหนี้ส่วนต่าง และปรึกษาทนายความเพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการต่อไป

Share on: