ค้ำประกันซื้อรถ คนซื้อตาย ไฟแนนซ์ฟ้อง

ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันซื้อรถเสียชีวิต ไฟแนนซ์สามารถฟ้องผู้ค้ำประกันได้ แต่ผู้ค้ำประกันอาจสามารถหลุดพ้นจากภาระผูกพันได้หากผู้ตายมีทายาทที่สามารถรับมรดกได้

ผู้ค้ำประกันซื้อรถ คือบุคคลที่ตกลงเป็นประกันว่าผู้ซื้อจะชำระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ หากผู้ซื้อผิดนัดชำระหนี้ ผู้ค้ำประกันมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระหนี้แทนผู้ซื้อ

ในกรณีที่ผู้ซื้อเสียชีวิต ผู้ค้ำประกันอาจสามารถหลุดพ้นจากภาระผูกพันได้หากผู้ตายมีทายาทที่สามารถรับมรดกได้ โดยทายาทสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอยกเลิกสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ตายไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ประสงค์ที่จะรับมรดก ผู้ค้ำประกันยังคงต้องรับผิดชอบต่อหนี้สินของผู้ตายตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์

Share on: