ค้ำประกันซื้อรถ โดนบังคับคดีขายทอดตลาด

กรณีค้ำประกันซื้อรถแล้วโดนบังคับคดีขายทอดตลาดนั้น ตามกฎหมายไทย ผู้ค้ำประกันมีหน้าที่ต้องชำระหนี้แทนลูกหนี้ หากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามสัญญา ผู้ค้ำประกันอาจถูกฟ้องคดีและจะต้องชำระหนี้แทน

โดยขั้นตอนการบังคับคดีขายทอดตลาดรถที่ลูกหนี้ค้ำประกันนั้น เป็นไปตามขั้นตอนดังนี้

 1. เจ้าของรถ (ลูกหนี้) ผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
 2. สถาบันการเงิน (เจ้าหนี้) ฟ้องลูกหนี้ต่อศาล
 3. ศาลพิพากษาให้เจ้าของรถ (ลูกหนี้) ชำระหนี้
 4. เจ้าของรถ (ลูกหนี้) ไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาล
 5. เจ้าหนี้ขออนุญาตศาลบังคับคดี
 6. ศาลมีคำสั่งอนุญาตเจ้าหนี้บังคับคดี
 7. เจ้าพนักงานบังคับคดียึดรถของเจ้าของรถ (ลูกหนี้)
 8. เจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดรถ
 9. มีผู้เข้าประมูลรถและชนะการประมูล
 10. เจ้าพนักงานบังคับคดีชำระเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดให้แก่เจ้าหนี้

กรณีผู้ค้ำประกันถูกบังคับคดีขายทอดตลาดรถที่ลูกหนี้ค้ำประกันนั้น ผู้ค้ำประกันสามารถดำเนินการดังนี้

 1. ติดต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการขายทอดตลาด
 2. ติดต่อลูกหนี้เพื่อหาทางชำระหนี้แทนลูกหนี้
 3. ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี
 4. ยื่นคำร้องขอผ่อนชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี

หากผู้ค้ำประกันไม่สามารถหาทางชำระหนี้แทนลูกหนี้ได้ ผู้ค้ำประกันอาจถูกยึดทรัพย์มาชำระหนี้แทนลูกหนี้ได้ โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีจะยึดทรัพย์ของผู้ค้ำประกันตามลำดับดังนี้

 1. เงินในบัญชีธนาคาร
 2. ที่ดิน
 3. บ้าน
 4. รถยนต์
 5. ทรัพย์สินอื่นๆ

ทั้งนี้ ผู้ค้ำประกันควรพิจารณาถึงความเสี่ยงในการค้ำประกันให้ผู้อื่นก่อนตัดสินใจค้ำประกัน เนื่องจากผู้ค้ำประกันอาจต้องรับผิดชอบชำระหนี้แทนลูกหนี้ได้ หากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามสัญญา

Share on: