ค้ำประกันรถยนต์ โดนไฟแนนซ์ส่งฟ้อง มีหมายศาล

ในกรณีที่คุณค้ำประกันรถยนต์ให้ผู้อื่น แล้วผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อจนไฟแนนซ์ส่งฟ้องคุณมีหมายศาลมา คุณมีสิทธิและหน้าที่ดังนี้

สิทธิ

  • สิทธิในการได้รับแจ้งจากไฟแนนซ์เกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง เช่น รายละเอียดหนี้สิน กำหนดนัดไกล่เกลี่ย หรือนัดพิจารณาคดี
  • สิทธิในการต่อสู้คดีในชั้นศาล
  • สิทธิในการขอผ่อนชำระหนี้

หน้าที่

  • หน้าที่ชำระหนี้แทนผู้เช่าซื้อตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาค้ำประกัน

ขั้นตอนปฏิบัติ

เมื่อได้รับหมายศาลจากไฟแนนซ์ คุณควรดำเนินการดังนี้

  1. ตรวจสอบรายละเอียดในหมายศาลให้แน่ชัด โดยเฉพาะจำนวนเงินที่ต้องชำระ
  2. ติดต่อไฟแนนซ์เพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดี
  3. เตรียมเอกสารหลักฐานที่จำเป็น เช่น สำเนาสัญญาค้ำประกัน สำเนาทะเบียนรถ สำเนาบัตรประชาชน เป็นต้น
  4. ไปศาลตามนัดหมายเพื่อไกล่เกลี่ยหรือพิจารณาคดี

การต่อสู้คดี

ในกรณีที่คุณเห็นว่าจำนวนเงินที่ต้องชำระไม่ถูกต้อง หรือมีเหตุอื่นที่อาจทำให้คุณไม่ต้องชำระหนี้แทนผู้เช่าซื้อ คุณสามารถใช้สิทธิในการต่อสู้คดีในชั้นศาลได้ โดยอาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอพิจารณาคดีใหม่ หรือยื่นคำให้การโต้แย้งในชั้นพิจารณาคดี

การขอผ่อนชำระหนี้

ในกรณีที่คุณไม่สามารถชำระหนี้ทั้งหมดได้ในคราวเดียว คุณอาจขอผ่อนชำระหนี้กับไฟแนนซ์ได้ โดยอาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้ไฟแนนซ์ผ่อนชำระหนี้ให้คุณ หรือเจรจาขอผ่อนชำระหนี้กับไฟแนนซ์โดยตรง

ข้อควรระวัง

  • หากคุณไม่ปฏิบัติตามหมายศาล อาจถูกศาลออกหมายจับหรือถูกบังคับคดียึดทรัพย์
  • หากคุณไม่ชำระหนี้แทนผู้เช่าซื้อ ไฟแนนซ์อาจฟ้องร้องคุณเป็นคดีแพ่งหรืออาญา

คำแนะนำ

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับคดีค้ำประกันรถยนต์ คุณสามารถปรึกษาทนายความเพื่อขอคำแนะนำและความช่วยเหลือเพิ่มเติม

Share on: