ค้ำประกันเงินกู้นอกระบบ โดนอายัดบัญชีเงินเดือน

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 08:30 pm


คุณสามารถใช้กฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิของคุณได้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 662 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “ผู้ค้ำประกันจะเป็นผู้รับผิดในหนี้เฉพาะเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้แล้วเท่านั้น”
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “เจ้าหนี้สามารถบังคับคดีเอาทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ แต่ห้ามมิให้ยึดอายัดเงินเดือนของลูกหนี้ซึ่งยังไม่ถึงมือได้”

หากเจ้าหนี้นอกระบบอายัดบัญชีเงินเดือนของคุณ คุณอาจฟ้องร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งอายัดได้ คุณควรปรึกษาทนายความเพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการทางกฎหมาย

นอกจากนี้ คุณสามารถแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจว่าเจ้าหนี้นอกระบบได้ข่มขู่หรือกรรโชกทรัพย์คุณ คุณควรรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ เช่น สัญญาค้ำประกัน เอกสารการอายัดบัญชีเงินเดือน ข้อความข่มขู่หรือกรรโชกทรัพย์ เพื่อใช้ในการแจ้งความร้องทุกข์

Share on: