จดทางภาระจำยอม จะโดนธนาคารยึด


ภาระจำยอม (Easement) คือ

สิทธิในการใช้สอยประโยชน์ในที่ดินของผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของตนเอง ภาระจำยอมสามารถเกิดขึ้นได้ 2 กรณี คือ

  1. ภาระจำยอมโดยนิตินัย (Legal Easement) เกิดขึ้นโดยกฎหมาย เช่น ภาระจำยอมเพื่อประโยชน์สาธารณะ เช่น ภาระจำยอมให้สาธารณูปโภคผ่านที่ดิน เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น
  2. ภาระจำยอมโดยนิติกรรม (Conventional Easement) เกิดขึ้นโดยการทำสัญญาระหว่างเจ้าของที่ดินสองแปลง เช่น เจ้าของที่ดินแปลงหนึ่งตกลงให้เจ้าของที่ดินแปลงอื่นสามารถใช้ทางเดินผ่านที่ดินของตนเพื่อไปยังถนนสาธารณะ เป็นต้น

ภาระจำยอมสามารถถูกยกเลิกได้ 2 กรณี คือ

  1. เจ้าของที่ดินที่เป็นเจ้าของภาระจำยอมตกลงยกเลิกภาระจำยอมกับเจ้าของที่ดินที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
  2. ภาระจำยอมสิ้นสุดลงตามอายุความ 10 ปี

ในกรณีที่คุณจดทางเดินภาระจำยอมไว้กับธนาคาร ธนาคารจะไม่สามารถยึดที่ดินของคุณได้ เนื่องจากภาระจำยอมเป็นสิทธิในการใช้สอยประโยชน์ในที่ดินของผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของตนเอง ธนาคารไม่สามารถใช้สิทธินี้เพื่อยึดที่ดินของคุณได้ เว้นแต่คุณตกลงยกเลิกภาระจำยอมกับธนาคาร

Share on: