จ่ายเงินปิดบัญชีสินเชื่อศรีฯ แต่ไม่คืนเล่มทะเบียน

ได้ชำระหนี้สินทั้งหมดให้แก่บริษัทศรีฯแล้ว แต่บริษัทศรีฯไม่คืนเล่มทะเบียนรถ แนะนำให้ท่านดำเนินการดังนี้

  1. ติดต่อบริษัทศรีฯเพื่อติดตามการคืนเล่มทะเบียนรถ โดยแจ้งว่าท่านได้ชำระหนี้สินทั้งหมดแล้ว และขอคืนเล่มทะเบียนรถ
  2. หากบริษัทศรีฯไม่คืนเล่มทะเบียนรถภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ท่านบันทึกข้อความแจ้งการชำระหนี้สินและขอคืนเล่มทะเบียนรถ โดยให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทศรีฯลงนามเป็นพยาน
  3. หากบริษัทศรีฯยังคงไม่คืนเล่มทะเบียนรถ ให้ท่านยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) โดยแนบหลักฐานต่างๆ ประกอบการพิจารณา ได้แก่
    • สัญญากู้ยืมเงิน
    • หลักฐานการชำระหนี้สิน
    • บันทึกข้อความแจ้งการชำระหนี้สินและขอคืนเล่มทะเบียนรถ

สคบ. จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่าบริษัทศรีฯกระทำความผิดจริง สคบ. จะมีคำสั่งให้บริษัทศรีฯคืนเล่มทะเบียนรถแก่ท่านภายในระยะเวลาที่กำหนด หากบริษัทศรีฯไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของสคบ. สคบ. จะมีอำนาจในการบังคับให้บริษัทศรีฯปฏิบัติตามคำสั่งได้

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำหรับระยะเวลาในการคืนเล่มทะเบียนรถ เป็นไปตามสัญญากู้ยืมเงิน โดยปกติแล้ว บริษัทศรีฯจะคืนเล่มทะเบียนรถภายใน 15-30 วัน นับแต่วันที่ท่านชำระหนี้สินทั้งหมดแล้ว

Share on: