จ่ายเงินผู้ประกันตน ม.40 ที่ร้านสะดวกซื้อ

ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถชำระเงินสมทบผ่านร้านสะดวกซื้อได้ ดังนี้

 1. เตรียมเอกสารที่จำเป็น ได้แก่
  • บัตรประชาชน
  • หมายเลขประจำตัวผู้ประกันตน (เลข 13 หลัก)
  • หลักฐานการชำระเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงินจากร้านสะดวกซื้อ
 2. เลือกเมนู “ประกันสังคม” บนเครื่องชำระเงิน
 3. ใส่หมายเลขประจำตัวผู้ประกันตน
 4. เลือกประเภทการชำระ เช่น เงินสมทบรายเดือน เงินสมทบล่วงหน้า
 5. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการชำระ
 6. ยืนยันการชำระเงิน
 7. รับใบเสร็จรับเงินจากร้านสะดวกซื้อ

ค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านร้านสะดวกซื้อ 10 บาทต่อรายการ

ขั้นตอนการชำระเงินผู้ประกันตน ม.40 ผ่านร้านสะดวกซื้อ มีดังนี้

 1. เลือกเมนู “ประกันสังคม” บนเครื่องชำระเงิน
 2. ใส่หมายเลขประจำตัวผู้ประกันตน
 3. เลือกประเภทการชำระ เช่น เงินสมทบรายเดือน เงินสมทบล่วงหน้า
 4. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการชำระ
 5. ยืนยันการชำระเงิน
 6. รับใบเสร็จรับเงินจากร้านสะดวกซื้อ

ค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านร้านสะดวกซื้อ 10 บาทต่อรายการ

หมายเหตุ:

 • ผู้ประกันตนสามารถชำระเงินสมทบผ่านร้านสะดวกซื้อได้ไม่เกิน 12 งวดเดือน รวมยอดปัจจุบันไม่เกิน 13 งวดเดือน แต่ไม่สามารถย้อนหลังได้
 • หากผู้ประกันตนประสงค์รับเงินบำเหน็จชราภาพเพิ่มขึ้น สามารถจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมได้ ไม่เกินเดือนละ 1,000 บาทต่อเดือน
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตน ม.40 สามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ หรือสอบถามได้ที่สายด่วน 1506
Share on: