ชื่อแม่ในโฉนดที่ดินไม่ตรงกับใบแจ้งตาย

แก้ไขล่าสุด วันที่ 15th August, 2023 at 10:49 am

ในกรณีที่ชื่อแม่ในโฉนดที่ดินไม่ตรงกับใบแจ้งตาย คุณสามารถแก้ไขได้ดังนี้

 1. ไปขอหนังสือรับรองการตายจากเขตที่แม่เสียชีวิต
 2. นำหนังสือรับรองการตายไปติดต่อสำนักงานที่ดินเพื่อขอแก้ไขชื่อในโฉนดที่ดิน
 3. ชำระค่าธรรมเนียมการแก้ไขโฉนดที่ดิน
 4. รอรับโฉนดที่ดินฉบับใหม่

เอกสารที่ต้องใช้ในการแก้ไขชื่อในโฉนดที่ดิน ได้แก่

 • หนังสือรับรองการตาย
 • สำเนาโฉนดที่ดิน
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอแก้ไข
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอแก้ไข
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

ระยะเวลาในการแก้ไขชื่อในโฉนดที่ดินประมาณ 15 วันทำการ

หมายเหตุ

 • หากแม่ของคุณเสียชีวิตก่อนปี 2542 คุณจะต้องขอใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการตายจากสำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • หากแม่ของคุณเสียชีวิตต่างประเทศ คุณจะต้องขอใบมรณบัตรจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น

Share on: