ซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 07:59 pm

ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่

  • ภาษีธุรกิจเฉพาะ อัตรา 3.3% จากราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
  • ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม อัตรา 0.5% จากราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
  • ค่าอากรแสตมป์ อัตรา 0.05% จากราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
  • ภาษีเงินได้ กรณีผู้ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมีกำไรจากการขาย จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคลตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ ยังมีภาษีอื่นๆ ที่อาจต้องเสียเพิ่มเติม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีอาคารและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ เป็นต้น ภาษีเหล่านี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น

ผู้ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนทำสัญญาซื้อขาย เพื่อไม่ให้เสียภาษีเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

Share on: