ซื้อขายที่ดินอย่างไร ให้เป็นโมฆะ

โดยการทำสัญญาซื้อขายที่ดินที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

  1. สัญญาซื้อขายที่ดินต้องกระทำโดยบุคคลที่มีสิทธิขายที่ดิน ในกรณีที่ผู้ขายมิใช่เจ้าของที่ดิน หรือเจ้าของที่ดินมิได้ให้ความยินยอมในการขายที่ดิน สัญญาซื้อขายที่ดินจะเป็นโมฆะ
  2. สัญญาซื้อขายที่ดินต้องกำหนดราคาซื้อขายที่ดินให้ชัดเจน ในกรณีที่สัญญาซื้อขายที่ดินมิได้กำหนดราคาซื้อขายที่ดิน สัญญาซื้อขายที่ดินจะเป็นโมฆะ
  3. สัญญาซื้อขายที่ดินต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่สัญญาซื้อขายที่ดินมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สัญญาซื้อขายที่ดินจะเป็นโมฆะ
  4. สัญญาซื้อขายที่ดินต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ในกรณีที่สัญญาซื้อขายที่ดินขัดต่อกฎหมาย สัญญาซื้อขายที่ดินจะเป็นโมฆะ

หากสัญญาซื้อขายที่ดินไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด สัญญาซื้อขายที่ดินจะเป็นโมฆะ หมายถึง สัญญาซื้อขายที่ดินไม่มีผลบังคับใช้ คู่สัญญาจะไม่สามารถบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายที่ดินได้

Share on: