ซื้อที่ดินขายทอดตลาดคืน


การซื้อที่ดินขายทอดตลาดคืนจากกรมบังคับคดี สามารถทำได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

  1. ตรวจสอบประกาศขายทอดตลาดที่ดินของกรมบังคับคดี ทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี หรือหนังสือพิมพ์
  2. ศึกษารายละเอียดของที่ดินที่ขายทอดตลาด ข้อมูล ได้แก่ ที่ตั้งของที่ดิน ขนาดของที่ดิน สภาพของที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน ภาระผูกพันของที่ดิน
  3. ยื่นซองประมูลที่ดิน ต้องมีเอกสารประกอบ ได้แก่ บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการโอนเงินค่าประกันการประมูลที่ดิน
  4. เข้าร่วมประมูลที่ดิน ในวันและเวลาที่กำหนด โดยการเสนอราคาต่อผู้บังคับคดี
  5. ชำระเงินค่าที่ดิน ให้กับผู้บังคับคดี ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันประมูลที่ดิน
  6. รับหนังสือโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน จากกรมบังคับคดี ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันชำระเงินค่าที่ดิน

การซื้อที่ดินขายทอดตลาดคืนจากกรมบังคับคดี มีข้อดีคือ ผู้ซื้อสามารถซื้อที่ดินได้ในราคาที่ถูกกว่าราคาตลาด แต่มีข้อควรระวังคือ ผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดของที่ดินอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อ เนื่องจากที่ดินอาจมีปัญหาต่างๆ เช่น ภาระผูกพัน ปัญหาทางกฎหมาย ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

Share on: