ซื้อที่ดินจากลุง ยังไม่ได้โอน ทำสัญญาหาย ลูกของลุงเอาที่ดินไปจำนอง

ในกรณีนี้ กรรมสิทธิ์ของที่ดินยังคงเป็นของลุงอยู่ เนื่องจากสัญญาซื้อขายที่ดินเป็นโมฆะ เนื่องจากไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456

ดังนั้น ผู้ซื้อที่ดินจึงสามารถดำเนินการฟ้องร้องลูกของลุงเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนการจำนองที่ดินได้

นอกจากนี้ ผู้ซื้อที่ดินยังสามารถดำเนินการฟ้องเพื่อขอให้โอนที่ดินให้ตามสัญญาซื้อขายได้ โดยผู้ซื้อที่ดินจะต้องนำหลักฐานต่างๆ ดังนี้มาประกอบคำฟ้อง ได้แก่

  • หลักฐานการชำระค่าที่ดิน
  • หลักฐานการครอบครองที่ดิน
  • เอกสารอื่นๆ ที่แสดงว่าผู้ซื้อที่ดินมีสิทธิในที่ดิน

หากศาลมีคำพิพากษาให้โอนที่ดินให้ ผู้ซื้อที่ดินก็สามารถดำเนินการจดทะเบียนโอนที่ดินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้

อย่างไรก็ตาม การฟ้องร้องคดีอาจใช้เวลาและค่าใช้จ่าย ดังนั้น ผู้ซื้อที่ดินควรปรึกษาทนายความเพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการต่อไป

แนวทางการแก้ไขปัญหา

  1. เจรจากับลูกของลุงเพื่อขอคืนโฉนดที่ดินและเลิกการจำนองที่ดิน
  2. ฟ้องร้องลูกของลุงเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนการจำนองที่ดิน
  3. ฟ้องร้องลุงเพื่อขอให้ลุงโอนที่ดินให้
Share on: