ซื้อที่ดินพร้อมบ้านแต่ไม่ได้ทะเบียนบ้าน

ในกรณีที่ซื้อที่ดินพร้อมบ้านแต่ไม่ได้ทะเบียนบ้าน ผู้ซื้อสามารถดำเนินการขอทะเบียนบ้านใหม่ได้ โดยต้องดำเนินการดังนี้

 1. เตรียมเอกสารและหลักฐาน ได้แก่
 • สัญญาซื้อขายบ้านพร้อมที่ดิน
 • โฉนดที่ดิน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ซื้อ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ซื้อ
 1. ยื่นคำขอขอทะเบียนบ้านใหม่ต่อนายทะเบียน ณ สำนักทะเบียนที่ที่ดินตั้งอยู่
 2. ชำระค่าธรรมเนียมการขอทะเบียนบ้านใหม่
 3. รับเล่มทะเบียนบ้านใหม่

ระยะเวลาในการดำเนินการขอทะเบียนบ้านใหม่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของนายทะเบียน โดยเฉลี่ยประมาณ 1-2 สัปดาห์

กรณีเจ้าของเดิมไม่ยอมย้ายออก

หากเจ้าของเดิมไม่ยอมย้ายออก ผู้ซื้อสามารถดำเนินการดังนี้

 1. แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขอให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย
 2. ยื่นคำร้องขอคัดชื่อเจ้าของเดิมออกจากทะเบียนบ้านต่อนายทะเบียน
 3. ดำเนินการขอทะเบียนบ้านใหม่ตามขั้นตอนข้างต้น

กรณีเจ้าของเดิมเสียชีวิต

หากเจ้าของเดิมเสียชีวิต ผู้ซื้อสามารถดำเนินการดังนี้

 1. แจ้งการตายต่อนายทะเบียน ณ สำนักทะเบียนที่เจ้าของเดิมมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 2. ยื่นคำร้องขอทะเบียนบ้านใหม่ต่อนายทะเบียน
 3. ดำเนินการขอทะเบียนบ้านใหม่ตามขั้นตอนข้างต้น

ข้อควรระวัง

ผู้ซื้อควรตรวจสอบเอกสารและหลักฐานให้ครบถ้วนก่อนยื่นคำขอขอทะเบียนบ้านใหม่ เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการดำเนินการ

Share on: