ซื้อบ้านที่ได้อนุญาตก่อสร้างโดยมิชอบ

แก้ไขล่าสุด วันที่ 6th October, 2023 at 12:23 pm

การซื้อบ้านที่ได้อนุญาตก่อสร้างโดยมิชอบ โดนห้ามเข้าใช้งาน นั้น เจ้าของบ้านอาจประสบปัญหาในการเข้าอยู่อาศัยได้ เนื่องจากบ้านดังกล่าวอาจถูกสั่งรื้อถอนหรือถูกห้ามเข้าใช้งานชั่วคราว โดยผู้ซื้อบ้านอาจดำเนินการตามแนวทางต่อไปนี้เพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้

1. ตรวจสอบเอกสารประกอบการก่อสร้าง

เจ้าของบ้านควรตรวจสอบเอกสารประกอบการก่อสร้างของบ้าน เพื่อดูว่าบ้านดังกล่าวมีใบอนุญาตก่อสร้างที่ถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าบ้านดังกล่าวมีใบอนุญาตก่อสร้างที่ถูกต้อง เจ้าของบ้านอาจดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อขออนุญาตเข้าอยู่อาศัยได้

2. ยื่นคำร้องขออนุญาตเข้าอยู่อาศัย

หากพบว่าบ้านดังกล่าวมีใบอนุญาตก่อสร้างที่ถูกต้อง แต่ถูกห้ามเข้าใช้งานชั่วคราว เจ้าของบ้านอาจยื่นคำร้องขออนุญาตเข้าอยู่อาศัยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยแนบเอกสารประกอบการก่อสร้างของบ้าน และเอกสารอื่นๆ ที่แสดงความจำเป็นในการเข้าอยู่อาศัย เช่น เอกสารแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เอกสารแสดงหลักฐานการประกอบอาชีพ หรือเอกสารแสดงหลักฐานการเลี้ยงดูบุตร เป็นต้น

3. ฟ้องร้องต่อศาล

หากเจ้าของบ้านไม่สามารถขออนุญาตเข้าอยู่อาศัยได้ เจ้าของบ้านอาจฟ้องร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้เข้าอยู่อาศัยได้ โดยศาลจะพิจารณาคำร้องโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ความจำเป็นในการอยู่อาศัยของเจ้าของบ้าน ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเจ้าของบ้านหากไม่สามารถเข้าอยู่อาศัยได้ และข้อเท็จจริงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. เจรจากับเจ้าของที่ดิน

หากบ้านดังกล่าวตั้งอยู่บนที่ดินที่เจ้าของบ้านไม่ได้เป็นผู้ครอบครอง เจ้าของบ้านอาจเจรจากับเจ้าของที่ดินเพื่อขอให้เจ้าของที่ดินอนุญาตให้เข้าอยู่อาศัยได้ โดยอาจตกลงกันในเรื่องของค่าเช่าหรือค่าตอบแทนอื่นๆ

ต่อไปนี้เป็นแนวทางในการดำเนินการสำหรับผู้ซื้อบ้านที่ได้อนุญาตก่อสร้างโดยมิชอบ โดนห้ามเข้าใช้งาน

  1. ตรวจสอบเอกสารประกอบการก่อสร้างของบ้าน
  2. ยื่นคำร้องขออนุญาตเข้าอยู่อาศัยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  3. ฟ้องร้องต่อศาล
  4. เจรจากับเจ้าของที่ดิน

หากเจ้าของบ้านสามารถดำเนินการตามแนวทางข้างต้นได้ ก็จะช่วยให้เจ้าของบ้านสามารถเข้าอยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยของตนเองได้

นอกจากนี้ เจ้าของบ้านควรศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2523 เพื่อเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเองในฐานะเจ้าของบ้าน

Share on: