ซื้อหางพ่วงรถ10ล้อ 10ปีแล้วยังไม่ได้ทะเบียน

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 09:19 pm

หากท่านซื้อหางพ่วงรถ10ล้อมาแล้ว 10 ปีแล้วยังไม่ได้จดทะเบียนรถ ท่านจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถกับกรมการขนส่งทางบก โดยท่านจะต้องนำหลักฐานการครอบครองหางพ่วงรถ10ล้อ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบซื้อขาย ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการจดทะเบียนรถให้ท่านและออกใบทะเบียนรถให้ท่าน

ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 6 กำหนดให้รถทุกคันต้องจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก เว้นแต่รถที่กรมการขนส่งทางบกยกเว้นตามระเบียบกระทรวงคมนาคม หางพ่วงรถ10ล้อก็ถือเป็นรถที่ต้องจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกเช่นกัน หากเจ้าของหางพ่วงรถ10ล้อไม่จดทะเบียนรถภายในเวลาที่กำหนด จะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 10,000 บาท

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจดทะเบียนหางพ่วงรถ10ล้อ สามารถสอบถามได้ที่กรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดที่ใกล้บ้าน

Share on: