ซื้อ-ขายที่ดินปากเปล่า ขอกันส่วนที่ดิน

แก้ไขล่าสุด วันที่ 16th August, 2023 at 07:42 pm

การซื้อ-ขายที่ดินปากเปล่า สามารถทำได้ตามกฎหมาย แต่มีข้อจำกัดบางประการ ดังนี้

  • ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือแสดงว่ามีการซื้อขายกันจริง เช่น สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
  • ต้องชำระราคาค่าที่ดินทั้งหมดให้แก่ผู้ขายก่อน
  • ต้องส่งมอบที่ดินให้แก่ผู้ซื้อโดยปราศจากภาระใดๆ

หากผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันว่าจะแบ่งที่ดินออกเป็นส่วนๆ กัน สามารถทำได้ แต่ต้องระบุรายละเอียดของที่ดินที่จะแบ่งไว้อย่างชัดเจน เช่น ขนาดของที่ดิน ที่ตั้งของที่ดิน ฯลฯ และต้องจัดทำเป็นหนังสือแสดงว่ามีการแบ่งที่ดินกันจริง

หากผู้ซื้อและผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในการซื้อขายที่ดินปากเปล่า ฝ่ายที่ผิดสัญญาอาจถูกฟ้องร้องบังคับให้ปฏิบัติตามสัญญาได้

อย่างไรก็ตาม การซื้อ-ขายที่ดินปากเปล่ามีข้อเสียหลายประการ ดังนี้

  • มีโอกาสที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะผิดสัญญาและไม่สามารถบังคับให้อีกฝ่ายปฏิบัติตามได้
  • หากเกิดปัญหาขึ้น เช่น ที่ดินมีปัญหาทางกฎหมาย ฝ่ายที่ซื้อที่ดินอาจไม่สามารถฟ้องร้องผู้ขายได้
  • การซื้อ-ขายที่ดินปากเปล่าอาจไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเต็มที่

ดังนั้น การซื้อ-ขายที่ดินควรทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อจะได้มีความคุ้มครองทางกฎหมายที่ดีกว่า

Share on: