ตัดต้นยางในเขตอุทยานแห่งชาติ

การตัดต้นยางในเขตอุทยานแห่งชาติถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 64 วรรคหนึ่ง ดังนี้

“ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปยึดถือ ครอบครอง ทำประโยชน์หรือกรีดน้ำยางพาราในเขตอุทยานแห่งชาติ”

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรานี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ การตัดต้นยางในเขตอุทยานแห่งชาติอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2562 มาตรา 76 ดังนี้

“ห้ามมิให้ผู้ใดตัด โค่น ถากถาง เผาป่า แผ้วถาง เก็บหาของป่า ล่าสัตว์ป่า ทำการใดๆ อันเป็นการทำลายป่าหรือบุกรุกเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า”

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรานี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ดังนั้น ผู้ที่ตัดต้นยางในเขตอุทยานแห่งชาติอาจได้รับโทษจำคุกหรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ การตัดต้นยางในเขตอุทยานแห่งชาติยังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม เช่น ทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ก่อให้เกิดการชะล้างพังทลายของดิน และทำให้เกิดไฟป่า เป็นต้น

หากต้องการตัดต้นยางในเขตอุทยานแห่งชาติ จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสามารถยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ในพื้นที่ที่ต้นยางตั้งอยู่

ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาอนุญาตตัดต้นยางในเขตอุทยานแห่งชาติเฉพาะกรณีที่จำเป็น เช่น ต้นยางที่ตายหรือเป็นโรค เป็นต้น

Share on: