ตาบอดทั้ง2ข้าง ทำบัตรคนพิการ

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 กำหนดให้ตาบอดทั้ง 2 ข้าง เข้าข่ายความพิการประเภทความพิการทางการมองเห็น ที่สามารถออกบัตรประจำตัวคนพิการได้ทันที โดยไม่ต้องมีเอกสารรับรองความพิการจากแพทย์ เป็นการเห็นโดยประจักษ์

ดังนั้น หากผู้พิการตาบอดทั้ง 2 ข้าง สามารถยื่นคำขอรับบัตรประจำตัวคนพิการได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอรับบัตรประจำตัวคนพิการ ได้แก่

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ระบุถึงความพิการ
  • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก สวมแว่นตา (หากใส่) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

หลังจากยื่นคำขอรับบัตรประจำตัวคนพิการแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติของผู้พิการ หากมีคุณสมบัติครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะออกบัตรประจำตัวคนพิการให้ผู้พิการภายใน 30 วัน

บัตรประจำตัวคนพิการมีอายุ 6 ปี นับแต่วันที่ออกบัตร บัตรประจำตัวคนพิการเป็นเอกสารสำคัญที่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ สำหรับคนพิการ เช่น ส่วนลดค่าโดยสารสาธารณะ ส่วนลดค่าธรรมเนียมต่างๆ สิทธิในการได้รับการจ้างงาน เป็นต้น

Share on: