ต้องการขายบ้าน หลานสะใภ้ไม่ยอมย้ายออก

กรณีต้องการขายบ้าน แต่หลานสะใภ้ไม่ยอมย้ายออก สามารถทำได้ดังนี้

  1. พูดคุยกับหลานสะใภ้อย่างตรงไปตรงมา อธิบายเหตุผลที่ต้องการขายบ้าน และขอให้หลานสะใภ้ย้ายออกภายในระยะเวลาที่กำหนด เช่น 3 เดือน หรือ 6 เดือน
  2. ทำหนังสือแจ้งหลานสะใภ้อย่างเป็นทางการ โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการย้ายออก เช่น ระยะเวลาที่ต้องย้ายออก ค่าใช้จ่ายในการย้ายออก เป็นต้น
  3. หากหลานสะใภ้ยังคงไม่ยอมย้ายออก สามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลสั่งให้หลานสะใภ้ย้ายออก โดยศาลจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงและเหตุผลของทั้งสองฝ่าย

โดยในการพิจารณาคดี ศาลจะพิจารณาถึงประเด็นต่อไปนี้

  • สิทธิในการใช้ทรัพย์สินของหลานสะใภ้
  • ความจำเป็นในการขายบ้านของเจ้าของบ้าน
  • ความพยายามของเจ้าของบ้านในการเจรจากับหลานสะใภ้

หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าหลานสะใภ้ไม่มีสิทธิในการใช้ทรัพย์สินของเจ้าของบ้าน และเจ้าของบ้านมีความจำเป็นในการขายบ้าน ศาลอาจสั่งให้หลานสะใภ้ย้ายออกได้

อย่างไรก็ตาม หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าหลานสะใภ้มีสิทธิในการใช้ทรัพย์สินของเจ้าของบ้าน หรือเจ้าของบ้านไม่มีความจำเป็นในการขายบ้าน ศาลอาจไม่สั่งให้หลานสะใภ้ย้ายออกได้

ดังนั้น หากเจ้าของบ้านต้องการขายบ้านอย่างราบรื่น เจ้าของบ้านควรพูดคุยกับหลานสะใภ้อย่างตรงไปตรงมา และพยายามหาข้อตกลงร่วมกัน หากไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ เจ้าของบ้านอาจต้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลสั่งให้หลานสะใภ้ย้ายออก

Share on: