ต้องการขายอาวุธปืนต้องทำอย่างไร

การขายปืนในประเทศไทย สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

 1. ผู้ขายต้องเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน โดยใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน มีอายุ 5 ปี และต้องต่ออายุทุก 5 ปี
 2. ผู้ขายต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ ว่าต้องการขายปืน โดยจะต้องนำอาวุธปืนและใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่
 3. เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่จะตรวจสอบอาวุธปืนและใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน หากถูกต้องตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ตำรวจจะออกหนังสือรับรองการโอนอาวุธปืนให้ผู้ขาย
 4. ผู้ขายต้องนำหนังสือรับรองการโอนอาวุธปืนไปแสดงต่อผู้ซื้อ โดยผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน
 5. ผู้ขายและผุ้ซื้อทำสัญญาซื้อขายอาวุธปืน โดยสัญญาซื้อขายอาวุธปืนต้องมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
  • ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ของผู้ขายและผู้ซื้อ
  • ยี่ห้อ รุ่น ขนาด เลขทะเบียน ชนิดของอาวุธปืน
  • ราคาซื้อขาย
  • วันที่ซื้อขาย
 6. ผู้ขายและผุ้ซื้อนำอาวุธปืนและสัญญาซื้อขายอาวุธปืนไปจดทะเบียนโอนอาวุธปืน ณ สำนักงานทะเบียนอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน

ทั้งนี้ กรณีผู้ขายต้องการขายปืนให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ที่มีใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน จะต้องนำอาวุธปืนไปทำลายหรือจำหน่ายแก่ผู้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน

ตัวอย่างเอกสารที่ต้องใช้ในการขายปืน

 • ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน
 • หนังสือรับรองการโอนอาวุธปืน
 • สัญญาซื้อขายอาวุธปืน

ค่าธรรมเนียมในการขายปืน

 • ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนอาวุธปืน 200 บาท

บทลงโทษ

 • ผู้ใดขายปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • ผู้ใดขายปืนให้แก่บุคคลที่มิใช่ผู้ที่มีใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
Share on: