ต้องการซื้อบ้านที่ถูกขายทอดตลาดคืน

การซื้อบ้านที่ถูกขายทอดตลาดคืนสามารถทำได้ ดังนี้

 1. ตรวจสอบสถานะทรัพย์สินที่ถูกยึด

ก่อนอื่น จะต้องตรวจสอบสถานะทรัพย์สินที่ถูกยึดว่าอยู่ในระหว่างการบังคับคดีหรือไม่ โดยสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กรมบังคับคดี หรือสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานบังคับคดีที่รับผิดชอบ

 1. ยื่นคำร้องขอซื้อทรัพย์สิน

เมื่อตรวจสอบสถานะทรัพย์สินแล้วพบว่าอยู่ในระหว่างการบังคับคดี จะต้องยื่นคำร้องขอซื้อทรัพย์สินต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี โดยสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานบังคับคดีที่รับผิดชอบ

 1. ชำระเงินค่าซื้อทรัพย์สิน

เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีพิจารณาคำร้องแล้วเห็นว่าผู้ร้องมีสิทธิซื้อทรัพย์สินได้ จะต้องชำระเงินค่าซื้อทรัพย์สินตามราคาที่ชนะการประมูล ภายในระยะเวลาที่กำหนด

 1. โอนกรรมสิทธิ์

เมื่อชำระเงินค่าซื้อทรัพย์สินแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีจะทำหนังสือโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อ โดยผู้ซื้อจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ตามอัตราที่กำหนด

เอกสารที่ต้องเตรียมในการยื่นคำร้องขอซื้อทรัพย์สิน

 • สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3)
 • ใบรับรองสถานะหนี้
 • หนังสือรับรองเงินฝากประจำธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันการชำระราคา

ข้อดีและข้อเสียของการซื้อบ้านที่ถูกขายทอดตลาดคืน

ข้อดี

 • ราคาขายมักต่ำกว่าราคาตลาด
 • มีโอกาสได้บ้านในทำเลที่ต้องการ
 • สามารถทำสัญญาซื้อขายกับเจ้าพนักงานบังคับคดีได้โดยตรง

ข้อเสีย

 • อาจมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้าน
 • อาจมีภาระผูกพันกับเจ้าหนี้เดิม เช่น ภาระจำนองหรือภาระค้ำประกัน

การคัดค้านการขายทอดตลาด

ผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่ถูกยึดสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดได้ ในกรณีดังนี้

 • ราคาขายต่ำกว่าราคาตลาด
 • มีการทุจริตหรือฉ้อฉลในการประมูล
 • ทรัพย์สินถูกยึดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

สรุป

การซื้อบ้านที่ถูกขายทอดตลาดคืนเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อบ้านในราคาที่ถูก อย่างไรก็ตาม จะต้องศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

Share on: