ต้องการย้ายที่ดินขายฝาก มาจำนอง ธ.ก.ส. แทน

ในการย้ายที่ดินขายฝาก มาจำนอง ธ.ก.ส. แทน สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

 1. เตรียมเอกสารประกอบการขอกู้เงินจำนอง ธ.ก.ส. ดังนี้
  • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้กู้และผู้มีอำนาจลงนาม
  • สำเนาโฉนดที่ดิน
  • สำเนาสัญญาขายฝาก
  • สำเนาหลักฐานการชำระหนี้ตามสัญญาขายฝาก
  • หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) หรือหนังสือรับรองการครอบครองที่ดิน (น.ส.3ก)
  • เอกสารแสดงรายได้ของผู้กู้
 2. ยื่นเอกสารประกอบการขอกู้เงินจำนอง ธ.ก.ส. ได้ที่สาขา ธ.ก.ส. ใกล้บ้าน
 3. ธ.ก.ส. จะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
 4. หากได้รับการอนุมัติสินเชื่อ ธ.ก.ส. จะเรียกผู้กู้มาเซ็นสัญญาจำนอง
 5. ธ.ก.ส. จะดำเนินการจดทะเบียนจำนองที่ดินกับสำนักงานที่ดิน
 6. เมื่อจดทะเบียนจำนองที่ดินเรียบร้อยแล้ว ธ.ก.ส. จะโอนเงินกู้ให้

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้กู้ที่เป็นเกษตรกร

 • สำเนาทะเบียนเกษตรกร
 • สำเนาหนังสือรับรองการเป็นเกษตรกร
 • สำเนาหนังสือรับรองการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

 • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจำนอง
 • ค่าธรรมเนียมการรังวัด
 • ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์

ระยะเวลาดำเนินการ

ประมาณ 15 วันทำการ

ข้อดีของการย้ายที่ดินขายฝาก มาจำนอง ธ.ก.ส. แทน

 • อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าการขายฝาก
 • ผ่อนชำระหนี้ได้นานขึ้น
 • มีหลักประกันที่มั่นคง
 • มีโอกาสได้รับสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. เพิ่มเติมในอนาคต

ข้อควรระวัง

 • ควรศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขการกู้เงินจำนอง ธ.ก.ส. ให้ดีก่อนยื่นขอกู้
 • ควรชำระหนี้ตามกำหนดเพื่อไม่ให้ถูกยึดที่ดิน

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ ธ.ก.ส. ได้โดยตรง

Share on: