ต้องการอายัดรถ ที่เป็นสินสมรส สามีมีเมียน้อย

การอายัดรถยนต์ที่เป็นสินสมรสเพราะสามีมีเมียน้อยสามารถทำได้โดยยื่นคำร้องต่อศาลแพ่ง โดยในคำร้องจะต้องระบุรายละเอียดของรถยนต์ ว่าเป็นรถยนต์อะไร ทะเบียนอะไร มูลค่าเท่าไร และแสดงหลักฐานว่ารถยนต์คันดังกล่าวเป็นสินสมรสระหว่างสามีและภรรยา โดยหลักฐานดังกล่าวอาจเป็นทะเบียนสมรส หลักฐานการจดทะเบียนรถยนต์ หรือเอกสารอื่นๆ ที่แสดงว่าสามีและภรรยาเป็นเจ้าของรถยนต์ร่วมกัน

เมื่อยื่นคำร้องต่อศาลแล้ว ศาลจะมีคำสั่งพิจารณาว่าจะอนุญาตให้อายัดรถยนต์คันดังกล่าวหรือไม่ โดยศาลจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความจำเป็นในการอายัดรถยนต์เพื่อประกันค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ความเสี่ยงที่รถยนต์จะถูกนำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อก่อหนี้สินเพิ่มเติม เป็นต้น

หากศาลอนุญาตให้อายัดรถยนต์ได้ ศาลจะมีคำสั่งอายัดรถยนต์และส่งหมายอายัดไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดีจะดำเนินการอายัดรถยนต์คันดังกล่าว โดยห้ามมิให้บุคคลใดนำรถยนต์คันดังกล่าวไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

ขั้นตอนการอายัดรถยนต์ที่เป็นสินสมรส มีดังนี้

 1. เตรียมเอกสารที่จำเป็น ได้แก่
  • ทะเบียนสมรส
  • หลักฐานการจดทะเบียนรถยนต์
  • เอกสารอื่นๆ ที่แสดงว่ารถยนต์คันดังกล่าวเป็นสินสมรสระหว่างสามีและภรรยา
 2. ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่ง โดยระบุรายละเอียดของรถยนต์และแสดงหลักฐาน
 3. รอคำสั่งศาลว่าจะอนุญาตให้อายัดรถยนต์หรือไม่
 4. หากศาลอนุญาตให้อายัดรถยนต์ได้ จะได้รับหมายอายัดจากเจ้าพนักงานบังคับคดี
 5. เจ้าพนักงานบังคับคดีจะดำเนินการอายัดรถยนต์

ค่าใช้จ่ายในการอายัดรถยนต์ที่เป็นสินสมรสมีดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมศาล
 • ค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี

ค่าธรรมเนียมศาลจะเป็นไปตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมาย ค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีจะเป็นไปตามอัตราที่กำหนดโดยกรมบังคับคดี

ตัวอย่างคำร้องอายัดรถยนต์ที่เป็นสินสมรส

ข้าพเจ้า นางสาว/นาย (ชื่อผู้ร้อง) สัญชาติไทย บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ (หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน) ที่อยู่ (ที่อยู่)

ด้วยข้าพเจ้าได้จดทะเบียนสมรสกับ นาย/นาง (ชื่อสามี) สัญชาติไทย บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ (หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน) ที่อยู่ (ที่อยู่) เมื่อวันที่ (วันที่จดทะเบียนสมรส) โดยได้จดทะเบียนรถยนต์ยี่ห้อ (ยี่ห้อรถยนต์) รุ่น (รุ่นรถยนต์) ทะเบียน (ทะเบียนรถยนต์) ไว้เป็นสินสมรส

ต่อมาข้าพเจ้าได้ทราบจากบุคคลที่สามว่า นาย/นาง (ชื่อสามี) มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับหญิงอื่น (ชื่อหญิงอื่น) และมีการไปมาหาสู่กันเป็นประจำ ข้าพเจ้าจึงได้ติดตามพฤติกรรมของนาย/นาง (ชื่อสามี) พบว่านาย/นาง (ชื่อสามี) ได้นำรถยนต์คันดังกล่าวไปให้หญิงอื่นใช้อยู่เป็นประจำ

ข้าพเจ้าเกรงว่านาย/นาง (ชื่อสามี) จะนำรถยนต์คันดังกล่าวไปขายหรือนำไปใช้เพื่อก่อหนี้สินเพิ่มเติม ข้าพเจ้าจึงมีความจำเป็นต้องอายัดรถยนต์คันดังกล่าว เพื่อประกันค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ข้าพเจ้าจึงมายื่นคำร้องต่อศาลขอให้อายัดรถยนต์ยี่ห้อ (ยี่ห้อรถยนต์) รุ่น (รุ่นรถยนต์) ทะเบียน (ทะเบียนรถยนต์) ไว้ชั่วคราว จนกว่าคดีจะถึงที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ นางสาว/นาย (ชื่อผู้ร้อง) วันที่ (วันที่)

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถปรึกษาทนายความได้

Share on: