ต้องการแบ่งที่ดินในโฉนดที่มีชื่อร่วม

การแบ่งที่ดินในโฉนดที่มีชื่อร่วมสามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

1. ตกลงกันแบ่งกันเอง

ในกรณีที่เจ้าของรวมตกลงกันแบ่งที่ดินกันเองได้ เจ้าของรวมแต่ละคนสามารถยื่นคำขอแบ่งแยกที่ดินต่อสำนักงานที่ดิน โดยแนบเอกสารหลักฐานประกอบ ได้แก่

 • สำเนาโฉนดที่ดิน
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนการได้มาของที่ดิน
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนการได้มาของที่ดินของเจ้าของรวมแต่ละคน
 • แผนที่แสดงแนวเขตที่ดินที่จะแบ่งแยก
 • หนังสือยินยอมแบ่งแยกที่ดินจากเจ้าของรวมคนอื่น ๆ

เมื่อสำนักงานที่ดินตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้ว หากถูกต้องครบถ้วน จะทำการตรวจสอบรังวัดที่ดินและออกหนังสือรับรองการแบ่งแยกที่ดิน จากนั้นเจ้าของรวมแต่ละคนจะนำหนังสือรับรองการแบ่งแยกที่ดินไปจดทะเบียนต่อสำนักงานที่ดินเพื่อขอออกโฉนดที่ดินใหม่

2. ร้องขอให้ศาลสั่งแบ่ง

ในกรณีที่เจ้าของรวมไม่สามารถตกลงกันแบ่งที่ดินกันเองได้ เจ้าของรวมคนหนึ่งคนใดสามารถร้องขอให้ศาลสั่งแบ่งที่ดินได้ โดยยื่นคำร้องต่อศาลพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ ได้แก่

 • สำเนาโฉนดที่ดิน
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนการได้มาของที่ดิน
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนการได้มาของที่ดินของเจ้าของรวมแต่ละคน
 • แผนที่แสดงแนวเขตที่ดินที่จะแบ่งแยก
 • หนังสือแสดงเหตุที่เจ้าของรวมไม่สามารถตกลงกันแบ่งที่ดินกันเอง

เมื่อศาลพิจารณาคำร้องแล้ว หากเห็นว่าการแบ่งที่ดินนั้นเป็นไปได้ ศาลจะสั่งให้สำนักงานที่ดินดำเนินการรังวัดที่ดินและออกหนังสือรับรองการแบ่งแยกที่ดิน จากนั้นเจ้าของรวมแต่ละคนจะนำหนังสือรับรองการแบ่งแยกที่ดินไปจดทะเบียนต่อสำนักงานที่ดินเพื่อขอออกโฉนดที่ดินใหม่

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการแบ่งที่ดินในโฉนดที่มีชื่อร่วม ประกอบด้วย

 • ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน
 • ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดิน
 • ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนที่ดิน

ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามลักษณะของที่ดินและจำนวนเจ้าของรวม

นอกจากนี้ เจ้าของรวมควรพิจารณาถึงประโยชน์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการแบ่งที่ดิน เช่น ผลกระทบต่อการใช้ที่ดิน ผลกระทบต่อมูลค่าของที่ดิน เป็นต้น ก่อนดำเนินการแบ่งที่ดิน

Share on: