ถนนตัดผ่านที่ดินแยกเป็นสองแปลง

แก้ไขล่าสุด วันที่ 15th August, 2023 at 10:58 am

ถนนตัดผ่านที่ดินแยกเป็นสองแปลงยังไม่ได้ออกโฉนด วิธีแก้ไข

 1. ติดต่อสำนักงานที่ดินในพื้นที่ที่ที่ดินตั้งอยู่ เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินแปลงนั้น เช่น เลขที่โฉนดที่ดิน เจ้าของที่ดิน ตำแหน่งที่ตั้งของที่ดิน ฯลฯ
 2. ติดต่อเจ้าของที่ดินเพื่อขออนุญาตแบ่งแยกที่ดินออกเป็นสองแปลง
 3. จ้างวิศวกรโยธามาทำการรังวัดที่ดิน เพื่อแบ่งแยกที่ดินออกเป็นสองแปลงตามข้อตกลงระหว่างเจ้าของที่ดิน
 4. ยื่นคำขอแบ่งแยกที่ดินไปยังสำนักงานที่ดินในพื้นที่ที่ที่ดินตั้งอยู่
 5. ชำระค่าธรรมเนียมการแบ่งแยกที่ดิน
 6. รอรับโฉนดที่ดินฉบับใหม่สำหรับที่ดินแปลงที่แบ่งแยกออกเป็นสองแปลง

หมายเหตุ

 • ระยะเวลาในการแบ่งแยกที่ดินอาจใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน
 • ค่าใช้จ่ายในการแบ่งแยกที่ดินอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับขนาดของที่ดินและจำนวนแปลงที่แบ่งแยก

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอแบ่งแยกที่ดิน

 • สำเนาโฉนดที่ดิน
 • สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดิน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน
 • หนังสือรับรองการแบ่งแยกที่ดินจากวิศวกรโยธา
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมในการขอแบ่งแยกที่ดิน

 • ค่าธรรมเนียมการรังวัดที่ดิน
 • ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดิน
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี)
Share on: