ถูกปลอมแปลงเอกสารซื้อรถยนต์

แก้ไขล่าสุด วันที่ 16th August, 2023 at 07:48 pm

การปลอมแปลงเอกสารซื้อรถยนต์เป็นความผิดทางอาญาตามกฎหมายไทย ผู้ที่กระทำความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

คุณสามารถอ้างอิงข้อกฎหมายต่อไปนี้เพื่อดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ปลอมแปลงเอกสารซื้อรถยนต์ของคุณ

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 : ผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิ หรือเอกสารราชการ หรือเอกสารอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์จะใช้แทนเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ อันมิใช่การปลอมขึ้นเพื่อใช้แทนเอกสารของผู้อื่นโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 168 : ผู้ใดกระทำการใดๆโดยทุจริตหรือโดยละเลยไม่เอาใจใส่อย่างสมควรต่อหน้าที่ของตนอันอาจทำให้ผู้อื่นเสียหาย ไม่ว่าโดยละเมิดหรือโดยทำให้เสียประโยชน์อันควรแก่ตนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ผู้นั้นต้องรับผิดเพื่อความเสียหายนั้น

หากคุณถูกปลอมแปลงเอกสารซื้อรถยนต์ คุณควรดำเนินการดังต่อไปนี้

  • แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
  • เก็บรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงเอกสาร เช่น สำเนาสัญญาซื้อขายรถยนต์ สำเนาเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ สำเนาเอกสารการจดทะเบียนรถยนต์
  • ติดต่อบริษัทประกันภัยรถยนต์เพื่อแจ้งเรื่องความเสียหาย
  • ยื่นฟ้องร้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกค่าเสียหายจากผู้ที่ปลอมแปลงเอกสาร
Share on: