ถูกหลอกให้ซื้อที่ดิน ภ.บ.ท.5

แก้ไขล่าสุด วันที่ 16th August, 2023 at 10:22 pm


ใบ ภ.บ.ท.5 คือ ใบแสดงรายการที่ดิน ภ.บ.ท.5 เป็นเอกสารที่ออกโดยองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

เพื่อแสดงว่าผู้ครอบครองที่ดินนั้นได้ทำการชำระภาษีบำรุงท้องที่ตามกำหนดเวลา ใบ ภ.บ.ท.5 ไม่ใช่เอกสารสิทธิในที่ดิน ไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินได้

หากท่านถูกหลอกให้ซื้อที่ดินที่มีใบ ภ.บ.ท.5 ท่านมีสิทธิที่จะฟ้องร้องผู้ขายเพื่อเรียกค่าเสียหายได้ ฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 348 วรรคแรก บัญญัติว่า “ผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยประการใด ๆ ให้เขาหลงเชื่อในข้อความอันเป็นเท็จ หรือทำให้สำคัญผิด แล้วใช้ความหลงเชื่อนั้นเอาทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใดไปเสีย หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงทำในสิ่งที่ไม่ประสงค์จะกระทำ หรือจำยอมให้กระทำในสิ่งที่ไม่ประสงค์จะกระทำนั้น ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง”

นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิที่จะฟ้องร้องกรมที่ดินเพื่อขอเพิกถอนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ ฐานการจดทะเบียนโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 41 วรรคสอง บัญญัติว่า “การจดทะเบียนโดยมิชอบด้วยกฎหมายย่อมเป็นโมฆะ”

Share on: