ถูกเวรคืนที่ดิน

แก้ไขล่าสุด วันที่ 16th August, 2023 at 07:48 pm

พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 มาตรา 4 บัญญัติว่า รัฐจะเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ได้ก็ต่อเมื่อเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่รัฐต้องการเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยต้องประกาศกำหนดเขตเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ก่อนการเวนคืนไม่น้อยกว่า 30 วัน

เมื่อรัฐได้ประกาศกำหนดเขตเวนคืนอสังหาริมทรัพย์แล้ว เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนมีสิทธิคัดค้านการเวนคืนได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศกำหนดเขตเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ หากเจ้าของอสังหาริมทรัพย์คัดค้านการเวนคืน รัฐต้องดำเนินการพิจารณาคัดค้านตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

หากรัฐได้เวนคืนอสังหาริมทรัพย์แล้ว รัฐต้องจ่ายค่าทดแทนให้กับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ตามราคาที่ตกลงกัน หรือตามราคาที่คณะกรรมการกำหนด หากเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ไม่พอใจกับราคาค่าทดแทนที่รัฐกำหนด เจ้าของอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ได้

หากเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ไม่พอใจกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครองได้

หากคุณถูกเวนคืนที่ดิน คุณควรศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ที่กฎหมายรับรอง

กฎหมายที่อ้างอิงเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดินมีดังนี้

  • พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562
  • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562
  • ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์ที่รัฐจะเวนคืน พ.ศ. 2562
Share on: