ทรัพย์สมบัติของป้าซึ่งเป็นที่ดินกงสี

ที่ดินกงสี คือ ที่ดินที่เจ้าของที่ดินร่วมกันเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ โดยแบ่งออกเป็นส่วนๆ ตามกรรมสิทธิ์ของแต่ละคน ที่ดินกงสีมักเกิดจากการแบ่งมรดกของครอบครัว ซึ่งเจ้าของที่ดินอาจมีตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

ในกรณีของป้าที่เป็นที่ดินกงสี ที่ดินดังกล่าวจะมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันระหว่างป้ากับญาติพี่น้องคนอื่นๆ เจ้าของที่ดินกงสีแต่ละคนมีสิทธิในที่ดินเท่าๆ กัน ไม่ว่าจะใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ร่วมกันก็ได้

เมื่อป้าเสียชีวิต ที่ดินกงสีดังกล่าวจะตกเป็นมรดกของญาติพี่น้องคนอื่นๆ ตามส่วนกรรมสิทธิ์ของแต่ละคน ญาติพี่น้องคนอื่นๆ สามารถตกลงกันเองว่าจะแบ่งที่ดินกงสีกันอย่างไร หรือจะนำไปขายทอดตลาดก็ได้

หากญาติพี่น้องคนอื่นๆ ตกลงกันไม่ได้ว่าจะแบ่งที่ดินกงสีกันอย่างไร สามารถฟ้องร้องกันต่อศาลเพื่อขอแบ่งมรดกได้ โดยศาลจะพิจารณาแบ่งที่ดินกงสีให้ญาติพี่น้องคนอื่นๆ ตามส่วนกรรมสิทธิ์ของแต่ละคน

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ป้ามีพินัยกรรมระบุให้ใครเป็นผู้รับมรดกที่ดินกงสี ที่ดินกงสีดังกล่าวจะตกเป็นมรดกของผู้รับมรดกตามพินัยกรรม โดยไม่คำนึงถึงส่วนกรรมสิทธิ์ของญาติพี่น้องคนอื่นๆ

สรุปได้ว่า ทรัพย์สมบัติของป้าที่เป็นที่ดินกงสี ญาติพี่น้องคนอื่นๆ จะได้รับมรดกที่ดินดังกล่าวตามส่วนกรรมสิทธิ์ของแต่ละคน หากญาติพี่น้องคนอื่นๆ ตกลงกันไม่ได้ว่าจะแบ่งที่ดินกงสีกันอย่างไร สามารถฟ้องร้องกันต่อศาลเพื่อขอแบ่งมรดกได้

Share on: