ทรัพย์สินหลังพ้นเป็น บุคคลล้มละลาย


บุคคลล้มละลายคือบุคคลที่ศาลมีคำสั่งให้ล้มละลาย บุคคลล้มละลายจะไม่สามารถชำระหนี้ของตนได้ทั้งหมดและจะต้องเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้

เมื่อบุคคลล้มละลายแล้ว ทรัพย์สินของบุคคลล้มละลายจะถูกโอนไปยังเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินของบุคคลล้มละลายเพื่อนำเงินมาชำระหนี้แก่เจ้าหนี้

อย่างไรก็ตาม บุคคลล้มละลายยังมีสิทธิที่จะรักษาทรัพย์สินบางประเภทไว้ได้ เช่น ทรัพย์สินที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ทรัพย์สินที่ได้มาภายหลังการยื่นคำร้องขอล้มละลาย และทรัพย์สินที่ศาลอนุญาตให้รักษาไว้ได้

ทรัพย์สินที่บุคคลล้มละลายสามารถรักษาไว้ได้ ได้แก่

  • ทรัพย์สินที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ เช่น บ้าน อาหาร เครื่องใช้ เสื้อผ้า
  • ทรัพย์สินที่ได้มาภายหลังการยื่นคำร้องขอล้มละลาย เช่น เงินเดือน โบนัส เงินมรดก
  • ทรัพย์สินที่ศาลอนุญาตให้รักษาไว้ได้ เช่น ทรัพย์สินที่ศาลเห็นว่ามีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของบุคคลล้มละลาย

บุคคลล้มละลายจะได้รับการปลดหนี้หลังจากดำเนินการชำระบัญชีทรัพย์สินเสร็จสิ้น บุคคลล้มละลายที่ได้รับการปลดหนี้แล้ว จะไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องชำระหนี้แก่เจ้าหนี้อีกต่อไป

อย่างไรก็ตาม บุคคลล้มละลายที่ได้รับการปลดหนี้แล้ว ยังคงมีบางสิ่งที่ต้องระมัดระวัง เช่น บุคคลล้มละลายที่ได้รับการปลดหนี้แล้ว ไม่สามารถยื่นคำร้องขอล้มละลายใหม่ได้ภายในระยะเวลาหนึ่งปี บุคคลล้มละลายที่ได้รับการปลดหนี้แล้ว ไม่สามารถรับราชการในตำแหน่งทางการเมืองได้ บุคคลล้มละลายที่ได้รับการปลดหนี้แล้ว ไม่สามารถประกอบอาชีพบางประเภทได้

Share on: