ทางจำเป็น ภาระจำยอม

แก้ไขล่าสุด วันที่ 16th August, 2023 at 10:36 pm

ทางจำเป็นและภาระจำยอมเป็นสิทธิทางกฎหมายที่เจ้าของที่ดินมีเหนือที่ดินของผู้อื่น

ทางจำเป็นเป็นสิทธิในการผ่านเข้าออกที่ดินของตนซึ่งไม่มีทางผ่านอื่น

ภาระจำยอมเป็นสิทธิในการใช้ที่ดินของผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของตน

ทางจำเป็นและภาระจำยอมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อที่ดินของเจ้าของไม่มีทางผ่านอื่น ทางจำเป็นและภาระจำยอมจะกำหนดโดยศาล โดยศาลจะพิจารณาถึงความจำเป็นของทางผ่าน ความสะดวกในการผ่านเข้าออกที่ดิน และประโยชน์ที่เจ้าของที่ดินจะได้รับจากทางผ่าน

ข้อกฎหมายอ้างอิงสำหรับทางจำเป็นและภาระจำยอม ได้แก่

*ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1380 *ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1381 *ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 *ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1383 *ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1384 *ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1385

Share on: