ทางจำเป็น และ ภาระจำยอม ต่างกันอย่างไร


ทางจำเป็นและภาระจำยอมเป็นทรัพยสิทธิประเภทหนึ่งที่มีหลักเกณฑ์คล้ายคลึงกัน แต่มีความแตกต่างกันที่สำคัญดังนี้

ทางจำเป็น

  • เกิดขึ้นได้ในกรณีที่ที่ดินแปลงหนึ่งถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะได้
  • เจ้าของที่ดินแปลงที่ถูกล้อมมีสิทธิขอใช้ทางผ่านที่ดินแปลงที่ล้อมอยู่
  • เจ้าของที่ดินแปลงที่ล้อมอยู่ต้องยอมรับการผ่านของเจ้าของที่ดินแปลงที่ถูกล้อม
  • ทางจำเป็นมีค่าทดแทนเสมอ

ภาระจำยอม

  • เกิดขึ้นได้ในกรณีที่ที่ดินแปลงหนึ่งมีภาระบางอย่างอันเป็นคุณแก่ที่ดินแปลงอื่น
  • เจ้าของที่ดินแปลงที่มีภาระต้องยอมรับการใช้ประโยชน์จากที่ดินแปลงอื่น
  • เจ้าของที่ดินแปลงที่ได้ประโยชน์ไม่ต้องจ่ายค่าทดแทน

สรุปความแตกต่างระหว่างทางจำเป็นและภาระจำยอม

ลักษณะทางจำเป็นภาระจำยอม
เกิดขึ้นได้เมื่อที่ดินแปลงหนึ่งถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะที่ดินแปลงหนึ่งมีภาระบางอย่างอันเป็นคุณแก่ที่ดินแปลงอื่น
เจ้าของที่ดินแปลงที่ล้อมอยู่ต้องยอมรับการผ่านของเจ้าของที่ดินแปลงที่ถูกล้อมต้องยอมรับการใช้ประโยชน์จากที่ดินแปลงอื่น
มีค่าทดแทนหรือไม่มีค่าทดแทนเสมอเจ้าของที่ดินแปลงที่ได้ประโยชน์ไม่ต้องจ่ายค่าทดแทน

ตัวอย่างของทางจำเป็น เช่น ที่ดินแปลงหนึ่งถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่สามารถเข้าถึงถนนสาธารณะได้ เจ้าของที่ดินแปลงที่ถูกล้อมจึงมีสิทธิขอใช้ทางผ่านที่ดินแปลงที่ล้อมอยู่ โดยเจ้าของที่ดินแปลงที่ล้อมอยู่ต้องยอมรับการผ่านของเจ้าของที่ดินแปลงที่ถูกล้อม และเจ้าของที่ดินแปลงที่ล้อมอยู่ต้องจ่ายค่าทดแทนให้กับเจ้าของที่ดินแปลงที่ล้อมอยู่

ตัวอย่างของภาระจำยอม เช่น ที่ดินแปลงหนึ่งมีบ่อน้ำ แต่เจ้าของที่ดินไม่มีทางนำน้ำจากบ่อน้ำไปใช้ เจ้าของที่ดินแปลงหนึ่งจึงสามารถขอใช้ทางผ่านที่ดินแปลงอื่นเพื่อนำน้ำจากบ่อน้ำไปใช้ โดยเจ้าของที่ดินแปลงที่มีทางผ่านต้องยอมรับการใช้ประโยชน์จากที่ดินแปลงหนึ่ง และเจ้าของที่ดินแปลงหนึ่งไม่ต้องจ่ายค่าทดแทนให้กับเจ้าของที่ดินแปลงที่มีทางผ่าน

Share on: