ทายาทต้องการรับมรดกที่ดิน ส.ป.ก

ทายาทที่ต้องการรับมรดกที่ดิน ส.ป.ก. จะต้องดำเนินการยื่นคำขอรับสิทธิตกทอดทางมรดกในที่ดิน ส.ป.ก. กับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ภายใน 1 ปี นับแต่ผู้ได้รับจัดสรรที่ดินถึงแก่ความตาย หากเพิกเฉยหรือระยะเวลาที่ดังกล่าว ส.ป.ก. จะประกาศเป็นที่ดินแปลงว่าง และจัดให้เกษตรกรหรือผู้ประสงค์จะทำเกษตรกรรมรายอื่นตามระเบียบฯ ต่อไป

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอรับสิทธิตกทอดทางมรดกในที่ดิน ส.ป.ก. มีดังนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของทายาท
 • สำเนาทะเบียนบ้านของทายาท
 • สำเนาหนังสือรับรองการตายของเจ้าของที่ดิน
 • สำเนาเอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างทายาทกับเจ้าของที่ดิน
 • แผนที่ที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน
 • สำเนาหนังสือรับรองสิทธิ์ในที่ดิน

การยื่นคำขอรับสิทธิตกทอดทางมรดกในที่ดิน ส.ป.ก. สามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 • ยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จังหวัดที่ที่ดินตั้งอยู่
 • ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

เมื่อ ส.ป.ก. ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานแล้ว จะดำเนินการพิจารณาอนุมัติ หากอนุมัติ ทายาทจะได้รับหนังสือแจ้งผลการอนุมัติสิทธิตกทอดทางมรดกในที่ดิน ส.ป.ก.

สิทธิของทายาทที่ได้รับสิทธิตกทอดทางมรดกในที่ดิน ส.ป.ก. มีดังนี้

 • สิทธิในการใช้ที่ดิน
 • สิทธิในการเช่าที่ดิน
 • สิทธิในการโอนที่ดิน

ทั้งนี้ ทายาทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการถือครองที่ดิน ส.ป.ก. ตามที่กฎหมายกำหนด

Share on: