ทำบัตรประชาชนใหม่ให้บุคคลที่เคยสาบสูญ

บุคคลที่เคยสาบสูญนั้น หมายถึง บุคคลที่หายตัวไปจากครอบครัวหรือญาติพี่น้องเป็นเวลานาน จนไม่สามารถติดต่อได้ บุคคลที่เคยสาบสูญสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ โดยจะต้องดำเนินการขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่อีกครั้ง

ขั้นตอนการขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ให้บุคคลที่เคยสาบสูญ

 1. บุคคลที่เคยสาบสูญจะต้องแจ้งความคนหายต่อสถานีตำรวจ
 2. เมื่อได้รับหลักฐานการแจ้งความคนหายแล้ว บุคคลที่เคยสาบสูญจะต้องยื่นคำขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ต่อสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ที่บุคคลนั้นอาศัยอยู่
 3. เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ ได้แก่
  • สำเนาหลักฐานการแจ้งความคนหาย
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
  • สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
  • สำเนาสูติบัตร (ถ้ามี)
  • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 4. ชำระค่าธรรมเนียมการขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่
 5. รอรับบัตรประจำตัวประชาชนใหม่จากสำนักทะเบียนท้องถิ่น

เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมสำหรับบุคคลที่เคยสาบสูญ

หากบุคคลที่เคยสาบสูญไม่สามารถแสดงหลักฐานการแจ้งความคนหายได้ จะต้องนำเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมมายื่นต่อสำนักทะเบียนท้องถิ่น ได้แก่

 • เอกสารที่แสดงตัวตนของบุคคลที่เคยสาบสูญ เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวนักศึกษา เป็นต้น
 • เอกสารที่แสดงที่อยู่ของบุคคลที่เคยสาบสูญ เช่น ใบเสร็จค่าน้ำค่าไฟ ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • เอกสารที่แสดงความสัมพันธ์ของบุคคลที่เคยสาบสูญกับบุคคลที่ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ เช่น หนังสือรับรองจากญาติพี่น้อง เป็นต้น

การขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ให้บุคคลที่เคยสาบสูญนั้น จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ได้รับบัตรประจำตัวประชาชนใหม่อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

Share on: