ทำพินัยกรรมฝ่ายเมือง

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 08:31 pm

พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง (N)

คือพินัยกรรมที่จัดทำขึ้นโดยบุคคลที่มีอายุอย่างน้อย 15 ปีบริบูรณ์ สติสัมปชัญญะสมบูรณ์ และเขียนด้วยลายมือตนเอง โดยระบุว่า “พินัยกรรมของฉัน” ลงวันที่ และลงลายมือชื่อของผู้ทำพินัยกรรม พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองจะต้องเก็บรักษาไว้ในสถานที่ปลอดภัยและลับเฉพาะ โดยบุคคลที่สามารถทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองได้คือบุคคลที่มีอายุอย่างน้อย 15 ปีบริบูรณ์ สติสัมปชัญญะสมบูรณ์ และไม่ได้ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง ได้แก่

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1656-1663
  • ระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง พ.ศ. 2554
Share on: