ทำพินัยกรรมให้ลูก 2 คน ลูก1คนโดนฟ้องล้มละลาย จะโดนยึดทรัพย์หรือไม่

ทรัพย์สินที่ตกทอดตามพินัยกรรมจะไม่ถูกยึดตามคำพิพากษาคดีล้มละลาย โดยเป็นไปตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายล้มละลาย มาตรา 93 วรรคสอง ซึ่งกำหนดว่า “ทรัพย์สินที่ตกทอดตามพินัยกรรม จะไม่อยู่ในบังคับแห่งบทบัญญัติในมาตรานี้”

ดังนั้น หากผู้ทำพินัยกรรมได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้กับลูก 2 คน โดยลูก 1 คนถูกฟ้องล้มละลาย ทรัพย์สินที่ตกทอดตามพินัยกรรมให้กับลูก 1 คนนั้นจะไม่ถูกยึดตามคำพิพากษาคดีล้มละลาย

อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินที่ตกทอดตามพินัยกรรมอาจถูกยึดได้หากลูก 1 คนนำทรัพย์สินนั้นไปใช้หนี้สินส่วนตัวก่อนถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย เช่น ลูก 1 คนนำเงินสดที่ตกทอดตามพินัยกรรมไปใช้จ่ายส่วนตัว เงินสดดังกล่าวอาจถูกเจ้าหนี้ของลุก 1 คนยึดได้

นอกจากนี้ ทรัพย์สินที่ตกทอดตามพินัยกรรมอาจถูกยึดได้หากลูก 1 คนนำทรัพย์สินนั้นไปจดทะเบียนเป็นสินสมรสกับคู่สมรสก่อนถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย เช่น ลูก 1 คนนำที่ดินที่ตกทอดตามพินัยกรรมไปจดทะเบียนเป็นสินสมรสกับคู่สมรส ที่ดินดังกล่าวอาจถูกเจ้าหนี้ของคู่สมรสยึดได้

ดังนั้น เพื่อให้ทรัพย์สินที่ตกทอดตามพินัยกรรมของลูก 1 คนไม่ถูกยึดตามคำพิพากษาคดีล้มละลาย เจ้าของทรัพย์สินควรดำเนินการดังนี้

  • แยกทรัพย์สินที่ตกทอดตามพินัยกรรมออกจากทรัพย์สินส่วนตัวของลูก 1 คน โดยอาจนำทรัพย์สินนั้นไปจดทะเบียนเป็นสินส่วนตัวของลูก 1 คน
  • ห้ามลูก 1 คนนำทรัพย์สินที่ตกทอดตามพินัยกรรมไปใช้หนี้สินส่วนตัว
  • ห้ามลูก 1 คนนำทรัพย์สินที่ตกทอดตามพินัยกรรมไปจดทะเบียนเป็นสินสมรสกับคู่สมรส

ทั้งนี้ เจ้าของทรัพย์สินควรปรึกษากับทนายความเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม

Share on: