ทำพินัยกรรม

แก้ไขล่าสุด วันที่ 16th August, 2023 at 07:59 pm

พินัยกรรม (Will) คือ

เอกสารที่บุคคลทำขึ้นเพื่อแสดงเจตนาในการกำหนดการจัดการทรัพย์สินของตนหลังการตาย บุคคลที่ทำพินัยกรรมเรียกว่า “ผู้ทำพินัยกรรม” บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของผู้ทำพินัยกรรมหลังการตาย เรียกว่า “ผู้จัดการมรดก”

พินัยกรรมเป็นเอกสารที่สำคัญมาก เพราะช่วยสร้างความชัดเจนและลดความยุ่งยากในการดำเนินการทางกฎหมายหลังการตายของผู้ทำพินัยกรรม โดยพินัยกรรมสามารถกำหนดได้ดังนี้

 • ผู้รับมรดก
 • ผู้จัดการมรดก
 • การจัดการทรัพย์สิน
 • คำสั่งเกี่ยวกับศพ

พินัยกรรมต้องทำตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่สำคัญได้แก่

 • พินัยกรรมต้องเขียนด้วยลายมือของผู้ทำพินัยกรรมเอง
 • พินัยกรรมต้องลงวันที่
 • พินัยกรรมต้องลงชื่อของผู้ทำพินัยกรรม
 • พินัยกรรมต้องมีพยานอย่างน้อย 2 คนลงชื่อรับรอง

หากพินัยกรรมไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ พินัยกรรมอาจตกเป็นโมฆะ

ข้อกฎหมายอ้างอิง

 • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1621-1659
 • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1783-1785
 • พระราชบัญญัติพินัยกรรม พ.ศ. 2496
Share on: