ที่ดินมรดกของพ่อแม่

ที่ดินมรดกของพ่อแม่ หมายถึง ที่ดินที่พ่อแม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกหลานภายหลังการเสียชีวิต ซึ่งการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินมรดกมี 2 รูปแบบ คือ

 • การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินมรดกโดยทำพินัยกรรม หมายถึง การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินมรดกโดยพ่อแม่ได้ทำพินัยกรรมระบุให้ลูกหลานเป็นผู้รับมรดก ซึ่งพินัยกรรมต้องทำขึ้นโดยสุจริตและถูกต้องตามกฎหมาย
 • การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินมรดกโดยทายาทโดยธรรม หมายถึง การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินมรดกโดยพ่อแม่ไม่ได้ทำพินัยกรรมระบุให้ใครเป็นผู้รับมรดก ในกรณีนี้ ที่ดินมรดกจะตกเป็นของทายาทโดยธรรมตามลำดับดังนี้
  1. ผู้สืบสันดาน (บุตร หลาน เหลน ลื้อ)
  2. คู่สมรส
  3. บิดาและมารดา
  4. พี่น้องร่วมสายเลือด ทั้งบิดาและมารดาเดียวกัน
  5. พี่น้องร่วมบิดา หรือมารดาเดียวกัน
  6. ปู่ ย่า ตา ยาย 7. ลุง ป้า น้า อา

การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินมรดกโดยทำพินัยกรรม มีข้อดีคือ ลูกหลานจะได้รับที่ดินมรดกตามเจตนาของพ่อแม่ โดยไม่ต้องไปแย่งชิงกับทายาทโดยธรรม และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน แต่มีข้อเสียคือ พ่อแม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำพินัยกรรม และหากพินัยกรรมถูกยกเลิกหรือเพิกถอน ที่ดินมรดกจะตกเป็นของทายาทโดยธรรม

การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินมรดกโดยทายาทโดยธรรม มีข้อดีคือ ลูกหลานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำพินัยกรรม และไม่ต้องกังวลว่าพินัยกรรมจะถูกยกเลิกหรือเพิกถอน แต่มีข้อเสียคือ ลูกหลานอาจไม่ได้รับที่ดินมรดกตามเจตนาของพ่อแม่ เนื่องจากต้องแบ่งที่ดินมรดกกับทายาทโดยธรรมคนอื่น ๆ

เมื่อได้รับที่ดินมรดกจากพ่อแม่แล้ว ลูกหลานควรดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินมรดกกับสำนักงานที่ดิน เพื่อแสดงหลักฐานว่าตนเป็นเจ้าของที่ดินมรดกนั้นโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินมรดกมีขั้นตอนดังนี้

 1. เตรียมเอกสารหลักฐาน ได้แก่
  • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน)
  • สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของเจ้าของที่ดินมรดกและทายาท
  • สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดินมรดกและทายาท
  • เอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3 น.ส.3 ก.
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรส (ถ้าจดทะเบียนสมรส)
  • เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. ยื่นเอกสารหลักฐานที่สำนักงานที่ดิน
 3. ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 4. รับหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ทั้งนี้ ลูกหลานควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและเอกสารหลักฐานในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินมรดกให้รอบคอบ เพื่อไม่ให้เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น

Source: ค่าโอนที่ดินมรดกจะต้องจ่ายยังไง อยากโอนที่ดินมรดกต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง

Share on: