ที่ดินมรดกยังไม่ได้แบ่ง ทายาทมีหนี้

แก้ไขล่าสุด วันที่ 16th August, 2023 at 07:45 pm

ในกรณีที่ที่ดินมรดกยังไม่ได้แบ่ง และทายาทมีหนี้ เจ้าหนี้ของทายาทสามารถบังคับยึดที่ดินมรดกได้ แต่เจ้าหนี้จะบังคับยึดที่ดินมรดกได้เพียงเท่าจำนวนหนี้เท่านั้น หากจำนวนหนี้เกินกว่ามูลค่าของที่ดินมรดก เจ้าหนี้จะไม่สามารถบังคับยึดที่ดินมรดกได้

ในกรณีที่เจ้าหนี้ต้องการบังคับยึดที่ดินมรดก จะต้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอคำสั่งยึดทรัพย์ เมื่อศาลมีคำสั่งยึดทรัพย์แล้ว เจ้าหนี้จะสามารถนำคำสั่งยึดทรัพย์ไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดี เพื่อดำเนินการยึดทรัพย์ต่อไป

เมื่อกรมบังคับคดีดำเนินการยึดทรัพย์แล้ว จะจัดให้มีการขายทอดตลาดที่ดินมรดก โดยทายาทมีสิทธิเข้าร่วมประมูลที่ดินมรดกได้ หากทายาทชนะการประมูลที่ดินมรดก ทายาทจะชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ด้วยเงินที่ได้มาจากการประมูลที่ดินมรดก

แต่หากทายาทไม่ชนะการประมูลที่ดินมรดก ทายาทจะต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ด้วยเงินสด หากทายาทไม่สามารถชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ เจ้าหนี้จะดำเนินการบังคับคดีต่อไป ซึ่งอาจนำไปสู่การยึดทรัพย์อื่นๆ ของทายาทได้

Share on: