ที่ดินมรดก สลักหลังโฉนด

การสลัหลังโฉนดที่ดินมรดก คือ การที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเขียนข้อความลงด้านหลังโฉนดที่ดินเพื่อแสดงเจตนาที่จะยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่บุคคลอื่นเมื่อตนเองถึงแก่ความตาย การสลัหลังโฉนดที่ดินมรดกเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกในการกำหนดผู้รับมรดกที่ดิน โดยไม่ต้องทำพินัยกรรม

การสลักหลังโฉนดที่ดินมรดกต้องทำตามหลักเกณฑ์ดังนี้

 • การสลักหลังโฉนดที่ดินมรดกต้องกระทำต่อหน้าพยาน 2 คน
 • ข้อความที่สลักหลังโฉนดที่ดินมรดกต้องระบุรายละเอียดของที่ดินที่ยกให้อย่างชัดเจน เช่น ที่ตั้ง พื้นที่ เนื้อที่ สภาพที่ดิน เป็นต้น
 • ข้อความที่สลักหลังโฉนดที่ดินมรดกต้องระบุชื่อและที่อยู่ของผู้รับมรดกอย่างชัดเจน

ตัวอย่างการสลักหลังโฉนดที่ดินมรดก

ข้าพเจ้า นายสมชาย นามสกุลสมศรี อยู่บ้านเลขที่ 123 ถนนสุขุมวิท แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้ทำการสลักหลังโฉนดที่ดินฉบับนี้ขึ้นไว้เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566

ข้าพเจ้าประสงค์จะยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินของข้าพเจ้า แปลงเลขที่ 12345 ตำบลบางกะปิ อำเภอห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 1 ไร่ ให้แก่ นางสาวสมหญิง นามสกุลสมศรี อยู่บ้านเลขที่ 456 ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

การสลักหลังโฉนดที่ดินมรดกฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตาย

ลงลายมือชื่อ

นายสมชาย นามสศรี

วันที่ 10 ตุลาคม 2566

พยาน

 1. นายบุญมี นามสกุลบุญมี
 2. นางบุญเย็น นามสกุลบุญเย็น

การลงลายมือชื่อพยานต้องลงต่อหน้าผู้สลัหลังโฉนดที่ดินมรดกและระบุชื่อและที่อยู่ของผู้สลัหลังโฉนดที่ดินมรดกและพยานลงในการสลักหลังโฉนดที่ดินมรดกด้วย

ข้อควรระวังในการสลัหลังโฉนดที่ดินมรดก

 • ควรสลัหลังโฉนดที่ดินด้วยลายมือตนเอง เพื่อป้องกันการปลอมแปลง
 • ควรระบุรายละเอียดของที่ดินที่ยกให้อย่างชัดเจน
 • ควรระบุชื่อและที่อยู่ของผู้รับมรดกอย่างชัดเจน
 • ควรสลัหลังโฉนดที่ดินต่อหน้าพยาน 2 คน เพื่อป้องกันการอ้างว่าเป็นการปลอมแปลง

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสลัหลังโฉนดที่ดินมรดก สามารถปรึกษาทนายความหรือนักกฎหมายได้

ความแตกต่างระหว่างการสลักหลังโฉนดที่ดินมรดกกับการทำพินัยกรรม

การสลักหลังโฉนดที่ดินมรดกและการทำพินัยกรรมเป็นวิธีที่ใช้ในการกำหนดผู้รับมรดกที่ดิน แต่มีข้อแตกต่างกันดังนี้

 • การสลักหลังโฉนดที่ดินมรดก เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกในการกำหนดผู้รับมรดกที่ดิน แต่มีข้อจำกัดคือ ผู้รับมรดกจะต้องรับมรดกที่ดินตามเงื่อนไขที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ระบุไว้
 • การทำพินัยกรรม เป็นวิธีที่ยุ่งยากและใช้เวลามากกว่าการสลักหลังโฉนดที่ดินมรดก แต่ผู้ทำพินัยกรรมมีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขในการรับมรดกที่ดินได้อย่างอิสระ

ดังนั้น การเลือกว่าจะสลัหลังโฉนดที่ดินมรดกหรือทำพินัยกรรมนั้น ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความต้องการของเจ้าของที่ดิ

Share on: