ที่ดินไม่มีทางเข้าออก เพราะโฉนดคนละเจ้าของ ต้องทำอย่างไร

ที่ดินที่ไม่มีทางเข้าออก เรียกว่า “ที่ดินตาบอด”

เจ้าของที่ดินตาบอดมีสิทธิเรียกร้องเอาทางจำเป็นผ่านที่ดินของผู้อื่น เพื่อออกไปสู่ทางสาธารณะได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1349 โดยเจ้าของที่ดินตาบอดสามารถเลือกทางจำเป็นผ่านที่ดินแปลงใดก็ได้ ตามความเหมาะสมและประโยชน์ของตนเอง แต่ต้องเลือกทางที่ผ่านที่ดินของผู้อื่นให้น้อยที่สุด และทำให้ที่ดินของผู้อื่นเสียหายน้อยที่สุด

วิธีการขอทางจำเป็นมีดังนี้

  1. เจ้าของที่ดินตาบอดต้องยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้เจ้าของที่ดินของผู้อื่นเปิดทางจำเป็นให้ โดยยื่นเอกสารประกอบคำร้องดังนี้
  • ทะเบียนบ้าน
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • โฉนดที่ดินของตนเอง
  • หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินของตนเอง
  • หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินของผู้อื่น
  • แผนที่แสดงที่ตั้งของที่ดินของตนเองและที่ดินของผู้อื่น
  1. เมื่อศาลพิจารณาคำร้องแล้ว หากเห็นว่าการขอทางจำเป็นนั้นเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของที่ดินตาบอด ผู้พิพากษาก็จะมีคำสั่งให้เจ้าของที่ดินของผู้อื่นเปิดทางจำเป็นให้ โดยกำหนดขนาดและลักษณะของทางจำเป็นให้ชัดเจน
  2. เจ้าของที่ดินของผู้อื่นต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาล โดยเปิดทางจำเป็นให้ตามที่ศาลกำหนด

ทั้งนี้ เจ้าของที่ดินตาบอดต้องเสียค่าทดแทนให้แก่เจ้าของที่ดินของผู้อื่น สำหรับการเปิดทางจำเป็น โดยคำนวณจากมูลค่าของที่ดินที่เสียหายจากการเปิดทางจำเป็น

Share on: