ที่ดิน นส.3 ครุฑเขียว ทหารแจ้งบุกรุก

แก้ไขล่าสุด วันที่ 16th August, 2023 at 07:52 pm

ตามกฎหมายไทย ที่ดิน น.ส. 3 ครุฑเขียว เป็นที่ดินที่ออกโดยกรมที่ดินให้กับประชาชนที่ครอบครองที่ดินมาเป็นเวลานานแล้วและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ที่ดิน น.ส. 3 ครุฑเขียวเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินแต่เพียงผู้เดียวและสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ตามกฎหมาย

ในกรณีที่ทหารแจ้งบุกรุกที่ดิน น.ส. 3 ครุฑเขียว เจ้าของที่ดินมีสิทธิที่จะต่อสู้คดีและขอให้ศาลพิพากษายกฟ้อง โดยเจ้าของที่ดินสามารถอ้างอิงกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

  • พระราชบัญญัติการออกโฉนดที่ดิน พ.ศ. 2497
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1367
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1368
Share on: