ที่ดิน น.ส.2 ขอเอกสารสิทธิ์ เป็นโฉนด

ที่ดิน น.ส.2 ขอเอกสารสิทธิ์ เป็นโฉนดได้ โดยดำเนินการดังนี้

 1. ตรวจสอบคุณสมบัติ ของที่ดิน น.ส.2 ว่ามีคุณสมบัติที่จะขอออกโฉนดได้หรือไม่ โดยที่ดิน น.ส.2 ต้องมีลักษณะดังนี้
 • ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่กฎหมายกำหนดให้ออกโฉนดได้
 • ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องครบถ้วน
 • ที่ดินไม่มีข้อพิพาท
 1. เตรียมเอกสาร ประกอบการขอออกโฉนด ดังนี้
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนา น.ส.2
 • หนังสือรับรองการเสียภาษีบำรุงท้องที่
 • หนังสือรับรองการไม่มีข้อพิพาท
 1. ยื่นคำขอ ออกโฉนดที่ดินต่อสำนักงานที่ดินท้องที่ที่ที่ดินตั้งอยู่
 2. ชำระค่าธรรมเนียม ในการขอออกโฉนดที่ดิน
 3. รอรับโฉนด ที่ดินจากสำนักงานที่ดิน

ขั้นตอนการขอออกโฉนดที่ดินจากเอกสารสิทธิ์ น.ส.2 มีดังนี้

 1. เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน น.ส.2 จะต้องยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินต่อสำนักงานที่ดินท้องที่ที่ที่ดินตั้งอยู่ โดยสามารถยื่นคำขอด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้
 2. สำนักงานที่ดินจะตรวจสอบคุณสมบัติของที่ดินและเอกสารประกอบการขอออกโฉนด
 3. หากที่ดินมีคุณสมบัติที่จะขอออกโฉนดได้ สำนักงานที่ดินจะดำเนินการรังวัดที่ดินเพื่อตรวจสอบแนวเขตและเนื้อที่ของที่ดิน
 4. หากผลการรังวัดที่ดินถูกต้อง สำนักงานที่ดินจะจัดทำหนังสือรับรองการรังวัดที่ดิน
 5. สำนักงานที่ดินจะแจ้งให้ผู้ขอออกโฉนดชำระค่าธรรมเนียมในการขอออกโฉนด
 6. เมื่อชำระค่าธรรมเนียมแล้ว สำนักงานที่ดินจะดำเนินการออกโฉนดที่ดิน
 7. สำนักงานที่ดินจะจัดส่งโฉนดที่ดินให้ผู้ขอออกโฉนด

ระยะเวลาในการขอออกโฉนดที่ดินจากเอกสารสิทธิ์ น.ส.2 ประมาณ 90 วัน

ค่าธรรมเนียมในการขอออกโฉนดที่ดินจากเอกสารสิทธิ์ น.ส.2 คิดตามราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน ดังนี้

 • กรณีออกโฉนดที่ดินระหว่างผู้บุพการีกับผู้สืบสันดาน หรือระหว่างคู่สมรส เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ ร้อยละ ๐.๕
 • กรณีอื่น เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ ร้อยละ ๒

ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยประกาศของกรมที่ดิน

Share on: