ที่ดิน ส.ป.ก. ทับซ้อน

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 09:11 pm

ที่ดิน ส.ป.ก. ทับซ้อน เป็นที่ดินที่มีลักษณะเป็นป่าไม้หรือที่ดินอื่น ๆ ที่มีลักษณะเหมาะสมแก่การประกอบเกษตรกรรม แต่ถูกครอบครองโดยบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ๆ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

การครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. ทับซ้อนโดยบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ๆ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 53 วรรคสอง ประกอบมาตรา 74 วรรคหนึ่ง

ผู้ครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. ทับซ้อนโดยบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ๆ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลที่ครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. ทับซ้อนโดยบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ๆ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อาจถูกเพิกถอนสิทธิในที่ดินได้ ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 53 วรรคสาม

ในกรณีที่ที่ดิน ส.ป.ก. ทับซ้อน บุคคลหรือนิติบุคคลที่ครอบครองที่ดินต้องดำเนินการดังนี้

  1. แจ้งการครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. ทับซ้อนต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทราบหรือควรทราบถึงการทับซ้อน
  2. ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ ส.ป.ก. กำหนด
  3. ชำระค่าตอบแทนตามราคาตลาดของที่ดินที่ถูกเพิกถอนสิทธิ

ในกรณีที่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. ทับซ้อนไม่ดำเนินการตามข้อกำหนดที่ ส.ป.ก. กำหนด ส.ป.ก. จะใช้สิทธิเพิกถอนสิทธิในที่ดินได้

Share on: