ที่ว่างเปล่า เสียภาษีดอกหญ้า

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 55 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ที่ดินที่ว่างเปล่าหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามควรแก่สภาพ มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินรกร้าง

ที่ดินที่ว่างเปล่า หมายถึง ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามควรแก่สภาพ โดยที่ดินที่ว่างเปล่าจะมีลักษณะดังต่อไปนี้

 • ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
 • ที่ดินที่ไม่ได้ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ หรือก่อสร้างอาคาร
 • ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อการค้าหรืออุตสาหกรรม
 • ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อการสาธารณูปโภค

ที่ดินที่ว่างเปล่า มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินรกร้าง โดยอัตราภาษีจะแตกต่างกันไปตามมูลค่าของที่ดิน โดยในปี 2566 อัตราภาษีที่ดินรกร้าง มีดังนี้

 • 0-50 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.3%
 • 50-200 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.4%
 • 200-1,000 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.5%

นอกจากนี้ หากปล่อยที่ดินรกร้างว่างเปล่าติดต่อกัน 3 ปี อัตราภาษีจะเพิ่มขึ้น 0.3% ทุกๆ 3 ปี แต่โดยรวมทั้งหมดแล้วจะเก็บภาษีได้ไม่เกิน 3%

การเสียภาษีที่ดินรกร้าง สามารถทำได้ดังนี้

 • ชำระภาษีผ่านธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ชำระภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแอปพลิเคชัน

กำหนดเวลาในการชำระภาษีที่ดินรกร้าง ดังนี้

 • ที่ดินที่มีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ชำระภาษีภายในวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี
 • ที่ดินที่มีมูลค่าเกิน 50 ล้านบาท ชำระภาษีภายในวันที่ 31 สิงหาคมของทุกปี

หากไม่ชำระภาษีที่ดินรกร้าง ภายในกำหนดเวลา จะถูกปรับไม่เกิน 5% ของภาษีที่ต้องชำระ โดยต้องชำระภาษีและค่าปรับภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การหลีกเลี่ยงภาษีที่ดินรกร้างอาจถูกเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้

Share on: