นำที่ดินไปจำนองยังไม่ได้แบ่งที่ดินมรดก

การนำที่ดินไปจำนองก่อนที่จะมีการแบ่งมรดกนั้น สามารถทำได้ตามกฎหมาย แต่มีข้อจำกัดบางประการ ดังนี้

  • ผู้รับจำนองต้องทราบและยินยอมว่าที่ดินดังกล่าวเป็นทรัพย์มรดก
  • ผู้รับจำนองต้องรับโอนที่ดินดังกล่าวจากทายาทผู้รับมรดกเมื่อมีการแบ่งมรดก
  • หากผู้รับมรดกไม่ยินยอมให้ผู้รับจำนองโอนที่ดินดังกล่าว ผู้รับจำนองสามารถฟ้องร้องต่อศาลเพื่อบังคับให้โอนที่ดินได้

ในกรณีที่ทายาทไม่ยินยอมให้ผู้รับจำนองโอนที่ดิน ผู้รับจำนองสามารถฟ้องร้องต่อศาลเพื่อบังคับให้โอนที่ดินได้ โดยศาลจะมีคำสั่งให้โอนที่ดินให้แก่ผู้รับจำนองได้ เว้นแต่ทายาทจะแสดงได้ว่าการจำนองที่ดินนั้นเป็นการฉ้อฉลหรือเป็นการเอาเปรียบทายาทรายอื่น

นอกจากนี้ ทายาทผู้รับมรดกยังสามารถขอให้ศาลเพิกถอนสัญญาจำนองได้ โดยศาลจะมีคำสั่งเพิกถอนสัญญาจำนองได้ เว้นแต่ผู้รับจำนองจะแสดงได้ว่าการจำนองที่ดินนั้นเป็นการสุจริตและเป็นประโยชน์ต่อทายาทรายอื่น


การนำที่ดินไปจำนองก่อนที่จะมีการแบ่งมรดกนั้น สามารถทำได้ตามกฎหมาย แต่มีข้อจำกัดบางประการ ดังนี้

  • ผู้รับจำนองต้องทราบและยินยอมว่าที่ดินดังกล่าวเป็นทรัพย์มรดก
  • ผู้รับจำนองต้องรับโอนที่ดินดังกล่าวจากทายาทผู้รับมรดกเมื่อมีการแบ่งมรดก
  • หากผู้รับมรดกไม่ยินยอมให้ผู้รับจำนองโอนที่ดินดังกล่าว ผู้รับจำนองสามารถฟ้องร้องต่อศาลเพื่อบังคับให้โอนที่ดินได้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1687 วรรคหนึ่ง
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1687 วรรคสอง
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1688
Share on: