นำที่ดิน น.ส.3ก. ไปออกโฉนดไม่ได้ เพราะอยู่ในเขตทหารปลอดภัย

ที่ดิน น.ส.3ก. ไม่สามารถออกโฉนดได้หากอยู่ในเขตทหารปลอดภัย เนื่องจากที่ดินในเขตทหารปลอดภัยเป็นที่ดินที่กองทัพบกถือครองกรรมสิทธิ์อยู่ และห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปทำประโยชน์หรือครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 3 กำหนดให้ที่ดินในเขตทหารปลอดภัยเป็นที่ดินที่กองทัพบกถือครองกรรมสิทธิ์อยู่ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการทางทหาร และห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปทำประโยชน์หรือครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

ดังนั้น ที่ดิน น.ส.3ก. ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตทหารปลอดภัยจึงไม่สามารถออกโฉนดได้ หากผู้ครอบครองที่ดินต้องการออกโฉนดที่ดินจะต้องดำเนินการขอยกเลิกเขตทหารปลอดภัยเสียก่อน

ขั้นตอนการขอยกเลิกเขตทหารปลอดภัย มีดังนี้

  1. เจ้าของที่ดินยื่นคำขอไปยังผู้บัญชาการทหารบก
  2. ผู้บัญชาการทหารบกพิจารณาคำขอและเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
  3. คณะรัฐมนตรีพิจารณาและอนุมัติ
  4. กระทรวงกลาโหมออกคำสั่งยกเลิกเขตทหารปลอดภัย

เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติและกระทรวงกลาโหมออกคำสั่งยกเลิกเขตทหารปลอดภัยแล้ว เจ้าของที่ดินจึงจะสามารถดำเนินการขอออกโฉนดที่ดินต่อไปได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เจ้าของที่ดินไม่สามารถดำเนินการขอยกเลิกเขตทหารปลอดภัยได้ เจ้าของที่ดินอาจพิจารณาดำเนินการดังนี้

  • โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ทหาร
  • เช่าที่ดินจากทหาร
  • ใช้ประโยชน์จากที่ดินตามเงื่อนไขที่ทหารกำหนด

ทั้งนี้ เจ้าของที่ดินควรปรึกษากับทนายความเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม

Share on: